Umowa na budowę obwodnicy Jarocina podpisana.

Poznański Oddział GDDKiA podpisał dziś umowę na budowę obwodnicy Jarocina w ciągu S11. Wykonawca -firma Budimex S.A. - zadeklarowała ma 24 miesięczny okres realizacji zadania. Do czasu realizacji robót nie są wliczane tzw. okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca). Umowa opiewa na kwotę ponad 293 mln zł brutto. 

Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi ekspresowej S-11 będzie realizowana  w systemie „projektuj (optymalizuj) i buduj.
Wykonawca w ramach budowy będzie wykonywał: optymalizację dokumentacji projektowej oraz budowę,
- drogi ekspresowej: 2 jezdnie po dwa pasy ruchu o długości około 7,5 km wraz z pasami awaryjnymi,
- drogi ekspresowej jednojezdniowej o długości około 2,5 km,
- drogi klasy GP: 1 jezdnia o dwóch pasach ruchu na długości około 3 km,
- 2 węzłów drogowych,
- 13 obiektów inżynierskich (w tym 1 wiadukt kolejowy),
- dróg dojazdowych, dróg poprzecznych,
- urządzeń odwadniających i odprowadzających wody deszczowe,
- urządzeń oświetlenia drogowego,
- zabezpieczeń akustycznych,
- ogrodzenia obwodnicy,
- zieleni przydrożnej.

Ponadto Wykonawca będzie odpowiadał za:

-przebudowę i usunięcie kolizji: urządzeń wodno- kanalizacyjnych, urządzeń melioracyjnych, urządzeń energetycznych, urządzeń telekomunikacyjnych, gazociągowych, kolejowych wielu branż (sieci trakcyjnej, energetycznej, teletechnicznej, torowej i innych)
-rozbiórkę obiektów budowlanych i elementów kolidujących z inwestycją,
-wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu (w tym: bariery drogowe, oznakowanie poziome i pionowe)
-wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywanych robót (łącznie z zapewnieniem dojazdu do działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez czas trwania budowy),
-wycinkę zieleni kolidującej z pasem drogi S11 i łącznika drogowego
-wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi tymczasowe i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót i okresie usuwania wad.
-opracowanie dokumentacji powykonawczej.

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Obwodnica Jarocina wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta dzięki czemu skróci się czas przejazdu przez Jarocin. Zlikwiduje to kilometrowe korki w mieście, w szczególności w sezonie letnim oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu. Na obwodnicę zostanie skierowany ruch z pozostałych dróg krajowych 12 i 15, które nie będą przebiegać przez zwarte ulice miasta.

Budowa obwodnicy Jarocina przewidziana jest do dofinansowania ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko( POIŚ ) perspektywy finansowej UE na lata 2014- 2020.

 

Szczegółowe informacje dotyczące  budowy obwodnicy Jarocina w ciągu S11 dostępne są na stronie internetowej prowadzonej przez  Nadzór pod  adresem:   http://www.obwodnicajarocina.drogas11.pl