Wykupy gruntów pod drogę ekspresową S5 - krok po kroku
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi drogi ekspresowej S5, rozpoczynamy cykliczne przekazywanie informacji, dotyczących poszczególnych prac związanych z tą ważną dla naszego regionu inwestycją. Poniżej przedstawiamy poszczególne etapy związane z wywłaszczeniem gruntów pod planowaną inwestycję.

Przetarg – projekt - budowa

Obecnie prowadzone są postępowania przetargowe na wyłonienie Wykonawców projektu i budowy całej prawie 130 km drogi ekspresowej S5 na terenie województwa kujawsko - pomorskiego. Po zakończeniu procedury przetargowej ( połowa 2015 r.), wyłonieni Wykonawcy opracują Projekty Budowalne, które uszczegółowią dotychczasowe rozwiązania techniczne i pozwolą dokładnie wyznaczyć działki i tereny przewidziane do wykupu. Powyższe prace nad projektem zakończą się wydaniem przez Wojewodę decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej ( ZRID ).

 

ZRID

Decyzja ZRID może zostać wydana z rygorem lub bez rygoru natychmiastowej wykonalności, co będzie miało przełożenie na czas wypłaty środków za konkretne nieruchomości:

1). Po wydaniu decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności organ ( Urząd Wojewódzki ) ma obowiązek w ustawowym terminie 60 dni wydać decyzję odszkodowawczą. GDDKiA wypłaci na konto właścicieli odszkodowanie w terminie 14 dni od dnia, kiedy decyzja ZRID stanie się ostateczna.

W momencie gdyby doszło do odwołania od decyzji ZRID czyli decyzja nie stałaby się ostateczna, mieszkańcy mają również możliwość otrzymania pieniędzy. W tym przypadku możliwa jest wypłata zaliczki 70% z orzeczonego decyzją odszkodowania. Warunkiem jest wniosek strony do GDDKiA o wypłatę zaliczki. GDDKiA dokonuje w takim przypadku płatności w terminie 30 dni od dnia wniosku strony. Pozostałe 30% płatne jest w terminie 14 dni od dnia ostateczności decyzji ZRID.

2). W przypadku, gdy decyzja ZRID nie posiada rygoru natychmiastowej wykonalności, Wojewoda ma obowiązek wydać decyzje odszkodowawcze w terminie 30 dni od dnia ostateczności ZRID. Decyzje odszkodowawcze są w takim przypadku płatne przez GDDKiA w terminie 14 dni od ich uprawomocnienia się. Wojewoda w decyzji ZRID określi czas wydania wywłaszczonych pod drogę nieruchomości.

 

GDDKiA

 

Wycena i wykupy

Od momentu wydania decyzji ZRID rozpoczyna się procedura wywłaszczenia gruntów pod przyszłą inwestycję ( przełom roku 2016/2017).

Po wydaniu decyzji ZRID rzeczoznawcy Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzą wycenę poszczególnych nieruchomości wywłaszczonych pod przyszłą drogę ekspresową S5. W prowadzonym postepowaniu Wojewoda zleca wykonanie operatu szacunkowego, który określa wartość przejętej pod drogę nieruchomości. Operat ten jest podstawą do określenia wysokości odszkodowania w decyzji odszkodowawczej. W procedurze administracyjnej prowadzonej przez Wojewodą obowiązują przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Kodeksu Postepowania Administracyjnego.

 

Postępowanie dotyczące wyceny wartości nieruchomości a następnie wydania decyzji odszkodowawczej prowadzi Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

Środki finansowe na rzecz właścicieli za przejęte nieruchomości wypłaca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy.

 

Budowa

Po wydaniu decyzji ZRID Wykonawcy mogą przygotowywać się do rozpoczęcia prac budowalnych. Prace na drodze ekspresowej S5 prowadzone będą w latach 2017 – 2019 roku.