Pomiar zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych z dróg krajowych i autostrady województwa małopolskiego oraz oczyszczonych ścieków bytowych po oczyszczalniach działających na terenie Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) będących w administracji GDDKiA Oddział Kraków w 2015r.