Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


GDDKiA

 

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Programów Infrastrukturalnych: www.miir.gov.pl

Instytucja Pośrednicząca dla projektów drogowych - Centrum Unijnych Projektów Transportowych: www.cupt.gov.pl

Główny serwis POIiŚ:  www.pois.gov.pl

 

Zgodnie z obowiązującym wykazem projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego dla POIiŚ 2014–2020, ich podział jest następujący:

Oś priorytetowa III:  Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego 

  • Działania 3.1  Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

Oś priorytetowa IV:  Infrastruktura drogowa dla miast

  • Działania 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego
  • Działania 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest beneficjentem 91 projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym: 50 projektów w Działaniu 3.1, 16 projektów w Działaniu 4.1 oraz 25 projektów w Działaniu 4.2.

 

Łączna kwota alokacji dostępna na projekty GDDKiA to 9,942 mld EUR.

Aktualna lista jest dostępna na stronie:

https://www.pois.gov.pl/media/75372/Zal_5_Wykaz_projektow_zidentyfikowanych_11_1.pdf

 

Informacja o projektach POIiŚ w GDDKiA (stan na dzień: 30.04.2020 r.)

Wnioski o dofinansowanie:            68 - pełna lista wniosków

Umowy o dofinansowanie:             61 - pełna lista umów

 

Alokacja dla GDDKiA wynosi:

- Priorytet III

działanie 3.1 – 7,863 mld euro

- Priorytet IV - 2,079 mld euro

działanie 4.1 - 0,832 mld euro

działanie 4.2 - 1,247 mld euro

Wnioski o płatność:                       667 na kwotę 33,43 mld zł wydatków kwalifikowalnych

Certyfikacja:                                  637 wniosków na kwotę 32,74 mld zł

Zasilenia KFD z tytułu refundacji: 27,75 mld zł