Diagnostyka Stanu Nawierzchni /DSN/


Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i jej elementów. Tekst zarządzenia, załącznik - Wytyczne stosowania

 

W związku z dynamicznym postępem technologicznym w zakresie diagnostyki stanu nawierzchni drogowych oraz potrzebami dostosowania dotychczas obowiązujących zasad diagnostyki do aktualnych uwarunkowań, w GDDKiA - Departamencie Zarządzania Drogami i Mostami opracowano Wytyczne Stosowania Diagnostyki Stanu Nawierzchni /DSN/. Autorami dokumentu są pracownicy GDDKiA z Wydziałów Technologii - Laboratoriów Drogowych, Wydziałów Dróg i Sieci Drogowej oraz Centrali GDDKiA. Wytyczne DSN określają m.in. działania w ramach diagnostyki stanu nawierzchni w 2015 roku i latach kolejnych, zasady i tryb działań oraz zakresy odpowiedzialności komórek merytorycznych GDDKiA.

 

Dotychczas obowiązujące dokumenty dotyczące diagnostyki zostały zweryfikowane oraz zmodyfikowane, uwzględniając m.in.:

 • rozwój narzędzi wspomagających pomiary cech nawierzchni wprowadzających automatyzację oceny, dzięki czemu możliwe staje się wyeliminowanie czynników subiektywnych,
 • wykonanie w 2012r. pracy naukowo-badawczej, w której przedstawiono zasady diagnostyki nawierzchni dróg (zawierające m.in.: ocenę pojedynczych pasów ruchu, zwiększenie liczby parametrów diagnostycznych),
 • rozpoznanie oraz wdrożenia w 2014r. systemów do rejestracji i automatycznej interpretacji uszkodzeń nawierzchni jezdni (m.in. spękań nawierzchni, ubytków ziaren i lepiszcza), alternatywnych urządzeń do pomiarów współczynnika tarcia oraz mobilnego pomiaru ugięć nawierzchni,
 • zachowanie spójności w analizach danych z dotychczas stosowanymi zasadami w celu zapewnienia ciągłości wnioskowania,

Zmiany, które zostały wprowadzone niniejszym dokumentem, to m.in.:

 • wykorzystanie nowych technologii diagnostyki związanych m.in. z automatyczną oceną uszkodzeń nawierzchni oraz pomiarami ciągłymi właściwości przeciwpoślizgowych,
 • wykonywanie pomiarów na wszystkich pasach zasadniczych ruchu,
 • dokładniejsza agregacja danych pomiarowych,
 • zwiększenie liczby parametrów techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni uwzględnianych w analizach,
 • wykorzystanie współrzędnych geograficznych jako sposobu lokalizacji pomiarów na drodze,
 • wprowadzenie zasady dotyczącej systemowego gromadzenia danych o cenach realizowanych zabiegów,
 • aktualizacja klasyfikacji nośności nawierzchni,
 • wprowadzenie modelów degradacji i uproszczonych modelów poprawy stanu nawierzchni,
 • ocena stanu nawierzchni wykonywana na dwóch poziomach: operacyjnym (szczegółowa) i strategicznych (ogólna).

Zakres danych pomiarowych gromadzonych w ramach kampanii diagnostycznej

 

W tabeli wymieniono parametry wykorzystywane w DSN.

Tab. Lista parametrów i danych podstawowych wykorzystywanych w Systemie DSN

LP.

Parametr lub dane /jednostka pomiarowa/

Kod

1.          

Ugięcie /pomiar punktowy/

UP

2.          

Wskaźnik SCI 300  /pomiar punktowy/

SCIP

3.          

Ugięcie PM /pomiar mobilny/

UC

4.          

Wskaźnik SCI 300 PM /pomiar mobilny/

SCIC

5.          

Głębokość koleiny

KOLC

6.          

Wskaźnik równości (IRI)

IRIC

7.          

Wskaźnik średniej głębokości tekstury (MTD) /makrotekstura/

MTDC

8.          

Profil poprzeczny

PPOC

9.          

Współczynnik tarcia /pomiar punktowy/

WTP

10.       

Współczynnik tarcia /pomiar ciągły/

WTC

11.       

Wskaźnik stanu spękań

WSAA

12.       

Wskaźnik stanu powierzchni

WPAA

13.       

Wskaźnik stanu spękań nawierzchni betonowych

WSBA

14.       

Wskaźnik stanu powierzchni nawierzchni betonowych

WPBA

15.       

RL – powierzchniowy współczynnik odblasku

RLC

16.       

Qd – współczynnik luminancji przy oświetleniu rozproszonym

QDC

17.       

SRT – wskaźnik szorstkości oznakowania

SRTC

18.       

Zdjęcia pasa drogowego (ogólny widok/50m)

FOTP

Oznaczenia w kodach literowych (ostatnia litera):

P - pomiar punktowy, C - pomiar ciągły, A - pomiar ciągły, ocena automatyczna