Konsultacje społeczne Prognozy Oddziaływania na Środowisko Projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023


Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) od 3.06.2015 r. do 26.06.2015 r. odbędą się konsultacje społeczne opracowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Prognozy Oddziaływania na Środowisko Projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023, w ramach zapewnienia udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 3 czerwca do dnia 26 czerwca 2015 r. w formie:

  1. Zbierania uwag i wniosków na formularzu konsultacyjnym, który można przekazać:
  1. drogą elektroniczną na adres: konsultacje_prognozy@gddkia.gov.pl ;
  2. drogą korespondencyjną na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa;
  3. bezpośrednio (w godz. 8.30-15.30) do Kancelarii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad znajdującej się przy ul. Wroniej 53 w Warszawie.

W zależności od wybranej formy komunikacji w tytule wiadomości e-mail lub na kopercie należy dopisać: „Konsultacje Społeczne Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla projektu PBDK 2014-2023”.

  1. Otwartych spotkań z mieszkańcami, umożliwiających wyrażenie opinii i składanie uwag i wniosków. Spotkania odbędą się wg. następującego harmonogramu:

 

l.p.

Miejsce konsultacji

Data

spotkania

MIEJSCE SPOTKANIA

1

WROCŁAW

8.06.2015

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Pl. Powstańców Warszawy 1

50–951 Wrocław

2

BYDGOSZCZ

9.06.2015

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

3

RZESZÓW

10.06.2015

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

ul. Grunwaldzka 15

35–959 Rzeszów

4

RADOM

11.06.2015

Urząd Miejski w Radomiu

26-600 Radom

ul. Jana Kilińskiego 30

5

BIAŁYSTOK

16.06.2015

Podlaski Urząd Wojewódzki

ul. Mickiewicza 3

15-213 Białystok

6

SZCZECIN

17.06.2015

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

ul. Wały Chrobrego 4

70–502 Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 14.00 do 18.30 - możliwość zapoznania się z tekstem Prognozy

od 16:30 do 18.30 - spotkania konsultacyjne, prezentacja, dyskusja.

 

Tekst Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-23 dostępny jest:

  • w wersji elektronicznej (pliki w formacie pdf) na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pod adresem: www.gddkia.gov.pl;
  • w wersji drukowanej (do wglądu w godz. 8.30-15.30) w  siedzibie  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad znajdującej się przy ul. Wroniej 53 lub w siedzibie Oddziału GDDKIA (należy wpisać właściwy adres).

 

Formularz konsultacyjny dostępny jest w okresie od rozpoczęcia do zakończenia konsultacji  (od 3.06.2015 r. do 26.06.2015 r.) pod adresem internetowym: www.gddkia.gov.pl.

Uwagi i wnioski:

  • z datą wpływu po dniu 26 czerwca 2015 r. po godz. 15.30,
  • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
  • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych w trakcie otwartych spotkań konsultacyjnych)

nie będą rozpatrywane.