Przetarg na budowę obwodnicy Stalowej Woli i Niska ogłoszony


Dziś ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i zbudowanie obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 o łącznej długości 15,3 km. To kolejna inwestycje na Podkarpaciu, która zapisana została w nowym Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023.

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mija 2 listopada 2015 roku.

 

Przyszły wykonawca, na podstawie uzyskanej przez rzeszowski oddział GDDKiA decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowywanej Koncepcji Programowej będzie zobowiązany do zaprojektowania ostatecznych rozwiązań obwodnicy, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

GDDKiA

 

Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego co oznacza, że w pierwszym etapie będą składane wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu zaproszeni zostaną wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu, m.in. pod kątem posiadanego potencjału, zdolności ekonomicznej i finansowej. Zamawiający oceni także zdolność wykonawców do należytego wykonania zamówienia, a w szczególności do jego wiedzy i doświadczenia. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie 3 kryteriów: cena, termin realizacji i okres gwarancji jakości.

 

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.