S-14 informacja dla właścicieli nieruchomości

           W dniu 8 października 2015 roku przez Wojewodę Łódzkiego została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-14 – Zachodniej Obwodnicy Łodzi, odcinek I węzeł Łódź Lublinek  –  węzeł Łódź Teofilów  (wraz z węzłem ). 

 

Decyzja objęła 652 działki ewidencyjne,  w dniu 18 listopada 2015 roku Wojewoda Łódzki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-14 – Zachodniej Obwodnicy Łodzi, dla odcinka II węzeł Łódź Teofilów (bez węzła) – droga krajowa nr 91 w m. Słowik, która objęła liniami rozgraniczającymi 658 działek.

Powyższe decyzje zostały wydane w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Rozdział 3 powyższej ustawy w sposób szczegółowy określa tryb i zasady nabycia nieruchomości. Postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę planowanej drogi prowadzone będą przez Wojewodę Łódzkiego – dla każdej nieruchomości odrębnie. Od obydwu decyzji ZRID zostały do Ministra Infrastruktury i Budownictwa wniesione odwołania. W przypadku odcinka I zostało wniesionych 12 odwołań, natomiast dla odcinka II - 17. Na mocy ustawy, nieruchomości bądź ich części położone w terenie objętym liniami rozgraniczającymi drogi ekspresowej, staną się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa w dniu, w którym decyzje ZRID staną się ostateczne. Na ich podstawie wprowadzane są zmiany w ewidencji gruntów i budynków oraz księgach wieczystych.