Bożepole Wielkie - Luzino


Odcinek Bożepole Wielkie - Luzino

- podpisana umowa z wykonawcą w dn. 11.06.2018 r. na realizację wg formuły "projektuj i buduj";

- trwają prace budowlane.

 

Zadanie znajduje się w województwie pomorskim, powiat wejherowski, gminy Łęczyce i Luzino. Odcinek ma ok. 10,0 km długości.

Zakres projektowania i budowy w ramach zadania obejmuje w szczególności:

• budowę odcinka drogi ekspresowej długości ok. 10,0 km ;

• budowę trzech węzłów drogowych: „Bożepole Wielkie”, „Strzebielino”, „Luzino”

• budowę obwodu utrzymania drogi ekspresowej;

• budowę dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących tereny przyległe;

• budowę obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej;

• budowę obiektów mostowych nad drogą ekspresową w ciągu dróg poprzecznych i łącznic węzłów;

• budowę przepustów pod drogami oraz zjazdami;

• budowę oświetlenia drogowego;

• budowę kanalizacji teletechnicznej;

• budowę systemu odwodnienia drogi, w tym: rowów drogowych, kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających;

• realizację urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno - naprowadzającym, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne/infiltracyjne,

• budowę infrastruktury technicznej dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, w tym: oświetlenia, linii energetycznych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających i innych;

• przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej, w tym: linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowych, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych;

• wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i pozostałych dróg oraz wyposażenie ich w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie, jak: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenia (np. przy zbiornikach retencyjnych);

• rozbiórkę obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych.

• opracowanie dokumentacji powykonawczej;

• wykonanie wszelkich innych robót i opracowań, jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji; • uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

 

Więcej na stronie:

 

wwws6-bozepole-luzino.pl/