Obwodnica Bolkowa.


Inwestycja ma na celu poprawę przepustowości układu komunikacyjnego, co z gospodarczego punktu widzenia ma niezwykle ważne znaczenie dla rozwoju regionu. Jednocześnie nowo wybudowana obwodnica przyczyni się do wyeliminowania ruchu tranzytowego na terenie miasta Bolkowa, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta. Planowana budowa obwodnicy miasta oraz planowane wykonanie przebudowy/rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 5 długości ok. 2,1 km umożliwi połączenie realizowanej obecnie drogi S3 z drogą krajową nr 3 na odcinku od węzła Bolków do drogi krajowej nr 3 w km 347+140. Połączenie drogi krajowej nr 3 z drogą S3 poprowadzi ruch tranzytowy omijając tereny zabudowane m. Bolków, przy czym zachowana zostanie ciągłość przebiegu drogi krajowej nr 3 z innymi drogami krajowymi.

 

Planowane parametry techniczne : 

klasa GP 

przekrój 1x2 

szerokość pasa ruchu 3,5 m 

szerokość poboczy 2 m 

prędkość projektowa 80 km/h 

kategoria ruchu KR 5 

max. Obciążenie 115 kN/oś

 

Zakresie rzeczowy inwestycji:

1. Roboty przygotowawcze: w tym m. in. wycinka istniejącej zieleni, usunięcie warstwy humusu, rozbiórki istniejących elementów dróg, rozbiórka obiektów budowlanych i innych elementów kolidujących z planowaną inwestycją.

2. Roboty drogowe w zakresie: budowy po nowym śladzie obwodnicy Bolkowa długości ok. 5,7 km, klasy technicznej GP, jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu oraz remontu/przebudowy/rozbudowy/ odcinka drogi krajowej nr 5 długości ok. 2,1 km. Zakres robót drogowych: roboty ziemne, odwodnienie, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, elementy ulic, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, zieleń drogowa. Przewiduje się budowę 1 węzła drogowego, 3 skrzyżowań jednopoziomowych skanalizowanych, przebudowę istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z planowana inwestycją, budowę dróg dojazdowych obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego.

3. Budowę obiektów inżynierskich, w tym:

a) w ciągu drogi: 3 estakady, 1 wiadukt drogowy,

b) nad drogą: 2 wiadukty drogowe,

c) ścian oporowych,

d) przepustów drogowych.

4. Przebudowę oraz umocnienie cieków i rowów.

5. Przebudowę uzbrojenia kolidującego z planowaną drogą.

6. Stałą organizację ruchu na drogach krajowych i odcinkach przebudowywanych dróg lokalnych.

7. Organizację ruchu na czas wykonywania robót, w tym m.in. zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.

8. Budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym m.in. ekranu akustycznego, przepustów stanowiących przejścia dla zwierząt, ogrodzenia ochronno-naprowadzającego.

9. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg.

10. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również w okresie usuwania wad.

11. Opracowanie dokumentacji projektowej w tym: a) dokonanie ewentualnych zmian – optymalizacji rozwiązań projektowych przyjętych w Projekcie Budowlanym w zakresie dopuszczonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. b) dokumentacji projektowej remontu/przebudowy/rozbudowy drogi krajowej nr 5 w zakresie opisanym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. c) projektów wykonawczych branżowych, technologicznych, warsztatowych, instrukcji obsługi i konserwacji, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

12. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

13. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

14. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań, jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.

 

 

18 września 2015 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i nr 5.