22 wykonawców zainteresowanych budową S19

22 firmy i konsorcja złożyły wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i zbudowanie drogi ekspresowej S19 od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe” (dł. 24,3 km). Do drugiego etapu przetargu zaproszeni zostaną wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu.Przetarg obejmuje swym zakresem zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe” z podziałem na trzy odcinki realizacyjne:

  • Zadanie „A” Lasy Janowskie - Zdziary o dł. ok. 9,3 km;
  • Zadanie „B” Zdziary - Rudnik nad Sanem o dł. ok. 9 km;
  • Zadanie „C” Rudnik nad Sanem - Nisko Południe o dł. ok. 6 km.

Zainteresowane inwestycją firmy mogły składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na całość lub dowolnie wybraną ilość odcinków realizacyjnych.  

 

Zbiorcze zestawienie złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym

 

Do drugiego etapu przetargu zaproszeni zostaną wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu, m.in. pod kątem posiadanego potencjału kadrowego, zdolności ekonomicznej i finansowej. Zamawiający oceni także zdolność wykonawców do należytego wykonania zamówienia, a w szczególności do jego wiedzy i doświadczenia. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie 3 kryteriów: cena, termin realizacji i okres gwarancji. 

 

Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie zaprojektowanie poszczególnych odcinków drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

  

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.