23 wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na budowę drugiej jezdni S1 węzeł „Lotnisko” – węzeł „Podwarpie”.

W dniu 19 listopada 2015 r., zgodnie z ogłoszeniem z dnia 7 października 2015 roku, o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy budowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł „Lotnisko” – węzeł „Podwarpie”, w wyznaczonym terminie wpłynęły 23 wnioski potencjalnych wykonawców. Do drugiego etapu zaproszonych zostanie maksymalnie 20 wykonawców, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa będzie spełniała warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

W postępowaniu zostały przyjęte trzy kryteria oceny ofert tj.: cena, termin wykonania oraz okres gwarancji jakości.

 

Zamówienie przewidziano do realizacji w formule „Buduj”.

 

W ramach zadania oprócz budowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł „Lotnisko” – węzeł „Podwarpie” zostaną także wybudowane obiekty inżynierskie; wiadukty i most, urządzenia ochrony środowiska, urządzenia wyposażenia  drogi  takie jak; odwodnienie, oświetlenie drogowe oraz zostanie przebudowana istniejąca infrastruktura techniczna.

 

Pełny opis inwestycji wraz z mapą przebiegu trasy dostępny jest na stronie: http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/19980/S-1-Pyrzowice-Podwarpie