Laboratorium drogowe


Podstawowym zadaniem Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi jest kontrola jakości przy budowie i utrzymaniu sieci dróg krajowych na terenie województwa łódzkiego.

 

Laboratorium realizuje swoje zadania przy pomocy specjalistycznych Zespołów:

1. Zespół Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych - bada mieszanki mineralno-asfaltowe, asfalty, emulsje asfaltowe;

2. Zespół Betonu i Materiałów Wiążących - bada mieszanki betonowe, beton, spoiwa hydrauliczne, wyroby betonowe do nawierzchni i wykończenia dróg, wykonuje badania diagnostyczne betonu na obiektach mostowych;

3. Zespół Diagnostyki Nawierzchni - bada nawierzchnię w zakresie cech eksploatacyjnych, poziome oznakowanie, farby do oznakowania poziomego oraz wykonuje odwierty próbek na potrzeby innych zespołów;

4. Zespół Gruntów i Geotechniki - bada grunty, podłoża, podłoża wzmocnione kruszywami związanymi i niezwiązanymi hydraulicznie, nasypy oraz wykonuje pomiary nośności warstw konstrukcyjnych;

5. Zespół Kruszyw - bada kruszywa, materiały do zimowego utrzymania dróg.

 

Od 2013 r. w Laboratorium funkcjonuje system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Od lipca 2014 r. Laboratorium posiada akredytację na część badań wykonywanych w ramach swojej działalności. Akredytacja, jako system zewnętrznej oceny potwierdza kompetencje Laboratorium do wykonywania badań oraz zapewnia dostarczanie przez Laboratorium wiarygodnych, miarodajnych i obiektywnych wyników badań spełniających potrzeby i oczekiwania klientów.