Procedura o wydanie zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny
 1. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1260 z póź. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. 2015 poz. 783 t.j., ze zm.)


W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny (przemarsze, rajdy, biegi itp.) należy:

2. Złożyć pisemnie do GDDKiA wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny, który powinien zawierać: 

 • imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;
 • rodzaj i nazwę imprezy;
 • informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy;
 • informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;
 • wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych gmin, powiatów lub województw;
 • podpis organizatora lub jego przedstawiciela.

3. Do wniosku należy dołączyć:

 • szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych gmin, powiatów, województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;
 • program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości, gminy, powiaty i granice województw;
 • plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3 Ustawy o ruchu drogowym
 • zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;
 • pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na  

  terenach leśnych;

 • Projekt Organizacji Ruchu (w przypadku wprowadzenia zmian do Stałej Organizacji Ruchu);

 • uzgodniony przebieg trasy z organami zarządzającymi ruchem (innymi zarządcami). 

4. Opłaty:

 •   48 zł – za wydanie zezwolenia (w formie decyzji administracyjnej) na podstawie przepisów              

    o ruchu drogowym zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie

    skarbowej ( Dz.U. z 2015r. poz. 783, ze zm.)

 •   Opłatę należy wnieść na rachunek Urzędu m. st. Warszawy dla dzielnicy Wola Al. Solidarności  

    90, 01-003 Warszawa Bank Pekao SA nr 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

    Uwaga: Na dowodzie wpłaty należy określić z jakiego tytułu dokonywana jest wpłata  

    (zezwolenie w sprawie prowadzonej przez  GDDKiA Oddział Olsztyn)

5. Zwalnia się od opłaty skarbowej :

 • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy   konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jednostki budżetowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

6. Termin i sposób załatwienia :

 • Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami powinien być złożony co najmniej 30 dni przed planowanym terminem  rozpoczęciem imprezy do :
 • GDDKiA – organ wydający zezwolenie
 • Komendanta Wojewódzkiego Policji - właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcie imprezy;    
 • Komendanta Oddziału Straży Granicznej – jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej;
 • Komendanta Jednostki Żandarmerii Wojskowej – jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek  organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
 • Zezwolenie lub odmowę zezwolenia (w formie decyzji administracyjnej) wydaje się co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

7. Wydanie zezwolenia lub jego odmowa:

Zezwolenie wydaje organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza, z tym że 

jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest:

 • w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii;
 • w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia
 • Organami właściwymi do wydawania zezwoleń są:
 • Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w przypadku dróg krajowych - z wyłączeniem dróg krajowych będących w kompetencji Prezydentów miast,
 • Marszałek województwa - dla dróg wojewódzkich - z wyłączeniem dróg wojewódzkich będących w kompetencji Prezydentów miast,
 • Starosta - dla dróg powiatowych i gminnych - z wyłączeniem dróg powiatowych i gminnych będących w kompetencji Prezydentów miast,
 • Prezydent miasta dla dróg publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, przy czym drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi są drogi publiczne określone zgodnie z przepisami o drogach publicznych. Zarządzanie ruchem na drogach w strefie zamieszkania, z wyjątkiem dróg publicznych, należy do podmiotów zarządzających tymi drogami.
 • Organ zarządzający ruchem, wydaje zezwolenie po (podstawa: art. 65b ust. 5 ustawy):
 • zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku imprezy odbywającej się na drogach w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - odpowiednio właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej – powyższe organy powinny przedstawić opinię do organu zarządzającego ruchem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia;
 • uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma się odbyć impreza.
 • Organ wydający zezwolenie odmawia jego wydania (podstawa: art. 65c ustawy):
 • jeżeli organizator nie spełnia podanych w dalszej części warunków dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy;
 • jeżeli pomimo spełnienia ww. warunków:
 • istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej  wartości,
 • impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, a nie ma możliwości zorganizowania objazdów niepowodujących istotnego zwiększenia kosztów ponoszonych przez uczestników ruchu drogowego.

Jednocześnie organ wydający zezwolenie cofa wydane zezwolenie (podstawa: art. 65d ustawy), gdy istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia albo mienia wielkiej wartości lub impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Organizowane imprezy, pomimo posiadanego zezwolenia, mogą być również przerwane w czasie ich trwania przez organy kontroli ruchu drogowego (podstawa art. 65g praw o ruchu drogowym). Dotyczy to przypadków naruszenia warunków określonych w zezwoleniu (miejsce, trasa lub czas jej trwania nie są zgodne z warunkami określonymi w zezwoleniu) lub gdy istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości albo przebieg imprezy powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego Oczywiście w przypadku braku zezwolenia impreza jest również przerywana przez organ kontroli ruchu drogowego (podstawa: art. 65f ustawy).

Decyzji cofającej zezwolenie nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

 

8. Tryb odwoławczy :

 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

9. Wniosek wraz z załącznikami można złożyć:

 • w Kancelarii GDDKiA Oddział w Olsztynie pok. 15
 • listownie na adres : GDDKiA Oddział w Olsztynie , ul. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn

Przepisy nie dotyczą procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na drogach na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Wniosek