Przetarg na projekt i budowę drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki

Ogłoszono przetarg ograniczony na projekt i budowę 63 kilometrów drogi ekspresowej  S61 Szczuczyn – Raczki. Do 24 czerwca br. można składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.W przetargu  wyodrębniono trzy zadania, na realizację których wykonawcy będą mogli składać oferty.  Zadanie nr 1 obejmuje odcinek od Szczuczyna do węzła Ełk Południe o długości ok.  23 km, zadanie nr 2 - odcinek węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie o długości ok. 20 km (wraz z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o dł. ok. 4 km), zadanie nr 3 to odcinek węzeł Wysokie - Raczki o długości ok. 20 km.

 

Postępowanie w trybie przetargu ograniczonego oznacza, że w pierwszym etapie będą składane wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu zaproszonych zostanie maksymalnie 20 wykonawców, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa będzie spełniała warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

Zamawiający przyjął w postępowaniu trzy kryteria oceny ofert. Oprócz ceny, jednym z kryteriów jest termin wykonania. Wykonawca na etapie składania ofert będzie mógł zaproponować wykonanie zamówienia w terminie krótszym niż maksymalny wymagany okres 35 miesięcy, jednak nie krótszym niż 29 miesięcy. Trzecim kryterium oceny ofert jest zabezpieczenie bezwarunkowego dotrzymania zadeklarowanego w ofercie terminu realizacji. Termin składania wniosków to 24 czerwca br., natomiast podpisanie umowy przewidujemy  w trzecim kwartale 2017 r.

 

Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”.  Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji. Zakończenie robót budowlanych planowane jest w II połowie 2020 r.