Zgłaszanie szkód z ubezpiecznia OC zarządcy drogi


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, w odniesieniu do szkód zgłoszonych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania i administrowania drogami krajowymi województwa lubelskiego prowadzi działania w oparciu m. in. o art.29 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004r nr 204, poz.2086 z późn.zm.); art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) (Dz.U. z 2000r nr 98, poz.1071 z późn.zm.) i Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r nr 43).

Ponadto informuje, że ubezpieczycielem GDDKiA Oddział w Lublinie jest Inter Risk S.A. Vienna Insurance Group. Numer polisy to OC -F 007878 na rok 2017.

 

Zgłoszenie szkody

 

Szkodę można zgłosić:

  • Pisemnie drogą pocztową wysyłając poprawnie uzupełniony formularz zgłoszenia szkody wraz z załącznikami na adres Oddziału GDDKiA w Lublinie lub elektronicznie na stronie www.interrisk.pl.
  • Wysyłając wypełniony formularz „ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ” pocztą elektroniczną na adres e-mail Biura Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o.: szkody3@maxima-fides.pl  (kontakt telefoniczny: 42-636-64-98 wew. 32).
  • Kontaktując się telefonicznie na numer Inter Risk S.A. Vienna Insurance Group (22) 212 20 20. – wówczas użytkownik drogi winien podać Ubezpieczycielowi nr polisy OC GDDKiA (OC -F 007878 na rok 2017). W tym przypadku użytkownik drogi może również liczyć na wyznaczenie likwidatora, który dokona oględzin oraz oszacowania szkody.
  • Zgłoszenie szkody można również złożyć osobiście w biurze podawczym GDDKiA Oddział w Lublinie pod adresem:

GDDKiA Oddział w Lublinie

ul. Ogrodowa 21

20-075 Lublin

 

Wymagane dokumenty

 

W zgłoszeniu szkody pomocny będzie druk zgłoszenia szkody (dostępny również w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie).

Zgłoszenie szkody powinno zawierać: 

  • szczegółowy opis okoliczności zdarzenia (przyczynę wg poszkodowanego, warunki atmosferyczne, prędkość pojazdu bezpośrednio przed zdarzeniem, itp.),
  • miejsce oraz datę powstania szkody komunikacyjnej (wg kilometraża i strony drogi),
  • szkic z miejsca zdarzenia,
  • dane teleadresowe świadków,
  • kserokopie prawa jazdy, dowodu osobistego oraz rejestracyjnego pojazdu,
  • zdjęcia z miejsca zdarzenia oraz uszkodzonych części pojazdu (aparat z datownikiem).


Ewentualne pytania dotyczące spraw związanych z odszkodowaniami prosimy kierować na adres e-mail: mbudzynski@gddkia.gov.pl lub dmazur@gddkia.gov.pl. Informacje można również uzyskać telefonicznie w godzinach urzędowania Oddziału GDDKiA tj. 7.30-15.30, pod nr telefonu: 81 744 19 81 lub 81 534 92 30.

 

Zgłoszenie zdarzenia na policję

 

Na etapie postępowania wyjaśniającego okoliczności zdarzenia Zarządca drogi występuje do Komendy Powiatowej Policji o przesłanie danych związanych z kolizją/zdarzeniem na drodze. W związku z powyższym pożądane jest niezwłoczne zgłoszenie przez poszkodowanego zdarzenia na Policję.

 

Etapy załatwienia sprawy

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie informuje, że początkowym etapem procedury likwidacyjnej jest przyjęcie zgłoszenia roszczenia na druku zgłoszenia szkody złożonego osobiście lub przez pełnomocnika (w przypadku reprezentowania poszkodowanego przez Kancelarię Adwokacką wymagane jest złożenie pełnomocnictwa).

Bezpośrednio po zgłoszeniu GDDKIA Oddział w Lublinie dokonuje oceny zdarzenia w oparciu o zgromadzoną dokumentację i przekazuje ją do firmy ubezpieczeniowej z pominięciem kwestii odpowiedzialności za szkodę. W wypadku wystąpienia niezgodności w zgłoszeniu wzywa o uzupełnienie lub korektę informacji.

Kolejnym etapem jest  rozpatrzenie przez ubezpieczyciela przedłożonego wniosku w sprawie i ewentualnego uznania odpowiedzialności cywilnej za zdarzenie niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, nie dłużej niż przewidziany w terminie uwzględnionym w k.p.a.

Następnym etapem postępowania jest przekazanie przez ubezpieczyciela do wnioskodawcy (w formie pisemnej drogą pocztową) decyzji uznania bądź odmowy uznania roszczenia z pouczeniem o terminie i sposobie złożenia odwołania.

Ponadto informujemy, że do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Administratorem danych osobowych zgłaszającego szkodę jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu ustosunkowania się i udzielenia zgłaszającemu szkodę odpowiedzi na korespondencję, jak również w celu archiwizacji. Zgłaszającemu szkodę przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi.