Zielone światło dla obwodnicy Łańcuta


Minister Infrastruktury i Budownictwa, Andrzej Adamczyk, podczas konferencji prasowej, która odbyła się 7 listopada br. w Łańcucie, podpisał aneks do programu inwestycji,ktory uruchamia proces realizacji obwodnicy Łańcuta w ciągu DK94.

 

Obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczyna przygotowanie materiałów przetargowych i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU). Ogłoszenie przetargu na realizację obwodnicy Łańcuta w ciągu DK94, o dł. 5,8 km planowane jest na I kwartał 2017r. Inwestycja realizowana będzie w systemie „optymalizuj-projektuj-buduj”.  Oznacza to, że wykonawca po otrzymaniu gotowej części dokumentacji  wprowadzi do niej zmiany zgodnie z ustalonymi założeniami uzgodnionym z samorządami.

 

Uwzględniając uwarunkowania wynikające ze spadku natężenia ruchu na istniejącej DK 94 po oddaniu do użytkowania autostrady A4 na odcinku Rzeszów – Jarosław oraz konieczność ograniczenia ilości zjazdów na drogę krajową, co wiąże się z koniecznością budowy dróg dojazdowych (dodatkowych jezdni), przewiduje się pozostawienie przekroju drogi krajowej generalnie jako dwupasowego(po jednym pasie w każdym kierunku), z trwałym rozdzieleniem kierunków jazdy.

Umowa z wykonawcą obejmie zaprojektowanie (kontynuację projektowania), uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zmiany  zezwoleń na budowę, wybudowanie, uzyskanie decyzji o pozwoleniu  na użytkowanie a w konsekwencji oddanie do użytkowania n owego odcinka drogi krajowej nr 94.

 

W koncepcji optymalizacji przyjęto następujące podstawowe parametry techniczne obwodnicy:

- Klasa drogi – GP (główna ruchu przyspieszonego)

- Prędkość projektowa – 60 km/h

- Kategoria obciążenia ruchem: min. KR5

- Przekrój dwupasowy, z pasem dzielącym z barierą energochłonną:

     uliczny od km 613+767 do km 616+685;

    drogowy od km 616+685 do km 619+589;

- Szerokość pasów ruchu: 3,5m

- Chodniki – szer. 2,0m

- Ciągi pieszo – rowerowe – szer. 3,5-4.0m

- Szerokość jezdni dróg dojazdowych – 5,00 - 6,00 m

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu, zwłaszcza tych najmniej chronionych czyli pieszych i rowerzystów, zakłada się budowę obustronnych chodników lub ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych. Przewiduje się także budowę dróg dojazdowych celem zapewnienia (zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi) wymaganego ograniczenia stosowania zjazdów na drodze klasy GP. Inwestycja zakłada również budowę skrzyżowań jednopoziomowych w formie rond jednopasowych na przecięciu DK94 z ul. Piłsudskiego, DW 877, DW 881, ul. Kościuszki, ul. Graniczną (łącznik do autostrady A4), DP 1520 R, z jednoczesnym włączeniem ul. 3-go Maja i Mościckiego oraz gen. Sowińskiego do rond planowanych na skrzyżowaniach: DK94 z DW 877 i DW881 oraz DK 94 z ul. Kościuszki.  ​