Postęp prac na budowie obwodnicy Nysy
Poniżej przedstawiamy aktualny raport z budowy obwodnicy Nysy wraz z najświeższymi zdjęciami inwestycji.

Stopień zaawansowania prac przy realizacji zadania

„Budowa Obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych 46 i 41”

(stan na 31 października 2016 r.)

 

ROBOTY DROGOWE

Aktualnie prowadzone są następujące roboty:

• Przygotowanie podłoża do wykonywania kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

• Realizacja robót ziemnych w zakresie nasypów, wykopów, profilowania skarp i rowów drogowych oraz górnej warstwy nasypu (GWN) w obrębie obiektów mostowych oraz na skrzyżowaniach z drogami poprzecznymi,

• Realizacja warstw konstrukcyjnych tj. warstwa mrozoochronna, podbudowa z kruszywa na istniejącej drodze DK46 pod obiektem WC3,

• Wykonywanie robót bitumicznych w zakresie warstwy podbudowy asfaltowej, warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej (drogi poprzeczne),

• Wykonywanie krawężników i ścieków monolitycznych metodą ślizgową,

• Układanie poboczy z kruszywa,

• Nawierzchnie z kostki brukowej w obrębie ronda Radzikowice, węzła Nysa,

• Humusowanie z obsianiem nasionami trawy, nasadzenia,

• Montaż barier ochronnych stalowych,

• Oznakowanie poziome, elementy oznakowania pionowego,

• Roboty porządkowe.

 

Zaawansowanie robót drogowych:

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych: 99%

Wykonanie nasypów: 97%

Przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 92%

Wykonanie warstwy mrozoochronnej: 95%

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa: 98%

Podbudowa AC: 94%

Warstwa wiążąca: 93%

Warstwa ścieralna SMA: 50%

Nawierzchnie z kostki brukowej: 71%

Roboty wykończeniowe: 85%

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Obiekty mostowe:

Obecnie trwają roboty zasadnicze na 9 obiektach mostowych. Wykonano fundamenty oraz podpory ze skrzydłami na wszystkich 14-stu obiektach. Dotychczas zabetonowano 11 z 14 całkowitych ustrojów nośnych (WC1 – obie nitki, WN3, WC2 – obie nitki, WN4, WC3 – obie nitki, WC4, WC5, M2, WC6, WN6, WN7). Dodatkowo w październiku zabetonowano płytę denną przęsła 6-7 ustroju obiektu M1. Obecnie trwają prace nad wykonaniem kolejnych etapów ustroju nośnego w przęśle nurtowym obiektu M1, w przęśle 4-5 i 5-6 obiektu M3 oraz ustroju nośnego obiektu WN5. Ponadto, wykonywane są roboty w poniższych asortymentach:

• Prace zbrojarskie, szalunkowe oraz betoniarskie (ustroje nośne, płyty przejściowe)

• Roboty izolacyjne powierzchni betonowych

• Zasypki fundamentów, korpusów wraz z formowaniem stożków nasypowych

• Roboty przyobiektowe (murki oporowe, umocnienia stożków, schody skarpowe)

• Roboty związane z wyposażeniem obiektów (kanały technologiczne, deski gzymsowe, kapy chodnikowe, krawężniki oraz bariery energochłonne, kolektory odwadniające).

 

Zawansowanie robót na obiektach mostowych:

roboty przygotowawcze – 100%

fundamenty – 100%

korpusy podpór i konstrukcje oporowe – 99%

ustroje nośne - 93%

łożyska – 100%

urządzenia dylatacyjne – 81%

odwodnienie – 57%

izolacje cienkie– 96%

izolacje grube – 78%

roboty ziemne – 94%

wyposażenie (krawężniki, kapy chodnikowe, balustrady, bariery itp.) – 55%

roboty przyobiektowe (płyty przejściowe, umocnienia stożków) – 73%

zabezpieczenie antykorozyjne betonu – 21%

 

Przepusty ramowe:

Wykonano wszystkie roboty zasadnicze na przepustach ramowych.

Przepusty rurowe:

Wykonano 48 z 48 przepustów - roboty zakończono.

 

ROBOTY BRANŻOWE

Aktualnie prowadzone są następujące roboty:

• Budowa kanalizacji deszczowej

• Przebudowa sieci energetycznych

• Budowa oświetlenia

• Zasilanie obiektów

• Budowa kanału technologicznego

• Telematyka

• Zbiorniki (retencyjne, retencyjno-infiltracyjne)

 

Zaawansowanie robót branżowych:

Przebudowa kanalizacji sanitarnej: usunięto wszystkie kolizje (7 kolizji)

Przebudowa sieci wodociągowej: usunięto wszystkie kolizje (7 kolizji)

Przebudowa sieci gazowej: usunięto wszystkie kolizje (4 kolizje)

Przebudowa kanalizacji deszczowej: usunięto kolizję (1 kolizja)

Przebudowa sieci energetycznych: usunięto 24 z 25 kolizji

Przebudowa sieci teletechnicznych: usunięto wszystkie kolizje (11 kolizji)

Przebudowa sieci drenarskiej – 100%

Budowa kanalizacji deszczowej – 88%

Budowa kanału technologicznego – 84%

Telematyka – 23%

Budowa oświetlenia (6 szt.) - zakończono 0 szt.

Zasilanie obiektów: znaki aktywne, znaki zmiennej treści, stacje meteo, przepompownie (26 szt.) – zakończono 2 szt. 

Zbiorniki: retencyjne, retencyjno-infiltracyjne (12 szt.) - zakończono 3 szt.

 

PODSUMOWANIE

Stopień zaawansowania finansowego kontraktu, czyli robót odebranych i zafakturowanych wynosi 74,75 %.