Informacja dla przewoźników
Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków na drogach krajowych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, w odniesieniu do przystanków komunikacyjnych prowadzi działania w oparciu m. in. o ustawę z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.) oraz ustawę z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.).

 

 Do podstawowych obowiązków zarządcy drogi w tym zakresie należy:

1. Uwzględnienie w zakresie zgodnym z warunkami bezpieczeństwa ruchu drogowego uchwał rady gminy wskazujących lokalizacje nowych przystanków komunikacyjnych;

2. Nieodpłatne udostępnianie gminie na jej wniosek części pasa drogowego w celu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych;

3. Budowa, przebudowa, remont zatok przy przystankach komunikacyjnych zakresie uwarunkowanymi możliwościami technicznymi i środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel z budżetu państwa.

 Powyższe zadania są realizowane przez GDDKiA w ramach prac związanych z budową
i przebudową dróg, bieżącym utrzymaniem sieci drogowej oraz poprzez zawieranie umów użyczenia części pasa drogowego.

 

Odnośnie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie informuje, że w celu uzgodnienia w/w zasad korzystania (dla przystanków komunikacyjnych, których organem zarządzającym jest GDDKiA) do tut. Oddziału należy złożyć wniosek.

 

Ponadto informujemy, że do wniosku należy załączyć Załącznik nr 1 (w dwóch egzemplarzach), którego wzór można pobrać poniżej:

 

Załącznik nr 1 

 

Powyższy wniosek powinien być wypełniony w sposób zgodny z aktualnym wykazem przystanków komunikacyjnych funkcjonującym na sieci dróg zarządzanej przez GDDKiA Oddział w Warszawie.

Aktualny wykaz przystanków komunikacyjnych jest dostępny w siedzibie Oddziału oraz publikowany w poniższej lokalizacji:

 

Wykaz przystanków 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie informuje, że uzgadnia zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, wyłącznie dla aktualnie funkcjonujących przystanków. W sytuacji wystąpienia zmian polegających na utworzeniu nowego przystanku lub przypadku zmiany organu aktualnie zarządzającego istniejącym przystankiem komunikacyjnym, korzystanie z niego jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu aktualnego uzgodnienia zasad korzystania od organu aktualnie zarządzającego danym przystankiem.

 

Ponadto Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie informuje, że przekazane dotychczas przystanki Gminom są wykazane w aktualnym Wykazie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na sieci dróg zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie wraz z określeniem podmiotu do którego aktualnie należy to zarządzanie. Wnioski o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych należy w takich przypadkach kierować do organów wskazanych jako aktualnie zarządzającego przystankami.