Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi ekspresowej S11


JAROCIN

oddział: Poznań

długość – 13,113 km

obecny etap – oddany do użytku 

lata realizacji: 2014 – 2017

wartość projektu: 330 mln zł

                      

etap zrealizowany:

 

11.09.2006 r. – zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego obwodnicy drogowej Jarocina w ciągu drogi ekspresowej S11 z firmą Profil Sp. z o.o., która zgodnie z aneksem do przedmiotowej umowy zmieniła nazwę na Arcadis Sp. z o.o.

25.09.2007 r. - złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

02.06.2008 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez RDOŚ w Poznaniu, która stała się ostateczna z dniem 18.07.2008 r.

31.08.2010 r. – złożenie wniosku o ZRID

19.12.2011 r. – wydanie decyzji ZRID NR 30/2011, która stała się ostateczna  w dniu 21.09.2012 r. w połączeniu z decyzją MTBiGM z dnia 21.09.2012 r.

07.10.2013 r. - Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji polegającej na  zaprojektowaniu i wykonanie zadania pn. „Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11.

18.11.2014 r. – podpisanie umowy na realizację inwestycji w trybie „projektuj (optymalizuj) i buduj”. Wykonawca zadania był Budimex S.A., wartość kontraktu to 293 395 835,75 zł brutto. Do przedmiotowej umowy zawarto dwa aneksy:

16.02.2016 r. – aneks nr 1 do umowy a dnia 18.11.2014 r. (waloryzacja kwot)

29.08.2017 r. – aneks nr 2 do umowy a dnia 18.11.2014 r. (przedłużenie CnU do dnia 15.11.2017 r.)

Wykonawcą, realizującym optymalizację dokumentacji projektowej na etapie realizacji była firma Aecom Polska Sp. z o.o. Nadzór nad realizacją pełnił firma Lafrentz Sp z o.o., zgodnie z umową z dnia 08.01.2015 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące  budowy obwodnicy Jarocina w ciągu S11 dostępne są na stronie internetowej prowadzonej przez  Nadzór pod  adresem:   http://www.obwodnicajarocina.drogas11.pl

 

02.06.2016 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie z POIŚ budowy obwodnic Jarocina i Ostrowa Wlkp.

18.06.2016 r. – złożenie kompletnego wniosku o ZRID

09.12.2016 r. – uzyskanie zamiennej  decyzji ZRID               

29.08.2017 r. – WINB w Poznaniu, nie wniósł sprzeciwu do użytkowania obiektu budowlanego

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

GDDKiA

II. Opis inwestycji: 

1. Przebieg drogi:

 Projektowana droga przebiega przez tereny powiatu średzkiego – gmina Nowe Miasto n/Wartą, powiatu jarocińskiego –gmina Jarocin oraz Jarocina.

Obwodnica Jarocina jest częścią całego zadania wybudowania drogi ekspresowej S11 z Kołobrzegu przez Poznań do Bytomia. Składa się z dwóch części: obwodnicy o długości 10,18 km oraz łącznika o długości 2,93 km przebiegającego od obwodnicy do istniejącej drogi krajowej nr 11

GDDKiA

2. Podstawowe parametry techniczne:

- klasa drogi  S

- prędkość projektowa - 100 km/h

- szerokość pasa ruchu - 3,50 m

- szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m

- podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 4,00 m

- podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m.

- obciążenie -11,5 tony/oś

 

3. zakres inwestycji:

Budowa obwodnicy Jarocina o długości 10,18 km oraz łącznika o długości 2,93 km przebiegającego od obwodnicy do istniejącej drogi krajowej nr 11.

Kontrakt obejmuje wykonanie następujących robót:

- budowę drogi ekspresowej na odcinku od km 338+467,31 do km 348+647,23 o przekroju:

 • dwie jezdnie, każda po dwa pasy ruchu (3,5m) + pas awaryjny (2,5m) + opaska (0,5m) na długości około 7,7 km, od węzła „Mieszków” (km 340+941,85) do węzła „Jarocin” (km 348+523,89).
 • jedna jezdnia, dwa pasy ruchu (3,75m) + opaska (1,25m) na długości około 2,5 km, na początkowym odcinku.

- budowę węzłów drogowych:

 • na przecięciu z drogą powiatową nr 13129 „Węzeł Mieszków”
 • na przecięciu z drogą wojewódzką nr 443 „Węzeł Jarocin”

- budowę obiektów inżynierskich:

 • WD-2 km 340+367,84 wiadukt nad drogą S11 w ciągu drogi gminnej;
 • WD-3 km 340+941,85 węzeł „Mieszków”;
 • WD-4 km 342+394,51 wiadukt nad drogą S11 w ciągu drogi powiatowej;
 • MD-5 km 343+384,00 most w ciągu drogi S11 nad rzeką Lubieszką;
 • WD-6 km 343+780,80 wiadukt nad drogą S11 w ciągu drogi powiatowej;
 • MD-7 km 345+237,00 most w ciągu drogi S11 nad rzeką Lubianką;
 • MD-7A km 0+387,85 most w ciągu drogi klasy Z nad rzeką Lubianką;
 • WK-9 km 345+815,50 wiadukt kolejowy nad drogą S11;
 • WD-10 km 346+715,00 wiadukt nad drogą S11 w ciągu drogi gminnej;
 • WD-11 km 347+961,68 wiadukt nad drogą S11 w ciągu drogi powiatowej;
 • WD-12 km 348+294,92 wiadukt nad drogą S11 w ciągu drogi wojewódzkiej;
 • WD-13 km 348+523,89 węzeł „Jarocin”;
 • WD-14 km 1+301,26 wiadukt w ciągu łącznika;

- budowę łącznika – droga klasy GP;

- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 443;

- przebudowę dróg powiatowych nr 13129, 13113, 13130, 13101;

- przebudowę dróg gminnych;

- budowę dróg dojazdowych;

- budowę dróg wewnętrznych;

- budowę urządzeń odwadniających i odprowadzających wody deszczowe,

- przebudowę urządzeń wodno-kanalizacyjnych,

- przebudowę urządzeń elektrycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia,

- budowę oświetlenia drogowego,

- przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych,

- budowę zabezpieczeń akustycznych,

- zieleń drogową,

- budowę ogrodzenia obwodnicy po jej obu stronach.

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi 

Analizowane warianty drogi S11 i łącznika zapewniającego połączenie m. Jarocina z trasą różniły się między sobą w sposób nieznaczny. Oś drogi ekspresowej miała jednakowy przebieg. Natomiast oś łącznika wg wariantu II była o 30 m przesunięta od wariantu I. Ponadto występowały niewielkie różnice w położeniu niwelety drogi (o ok. 1 – 2 m). Prognoza ruchu na drodze była taka sama – niezależnie od wariantu. Z analizy wyników obliczeń hałasu wynika, że wariant II był korzystniejszy ze względu na ochronę przed hałasem mieszkańców osiedla Tumidaj i Traugutta.

 

5. Obiekty inżynierskie:

W ramach inwestycji wybudowano 13 obiektów inżynierskich

6. Węzły:

- na przecięciu z drogą powiatową nr 13129 „Węzeł Mieszków”

- na przecięciu z drogą wojewódzką nr 443 „Węzeł Jarocin”

 

7. MOPy :brak

 

III. Ochrona środowiska

Wybudowano zabezpieczenia akustyczne tj. ekrany i wały ziemne (o łącznej długości ok. 2,9 km) oraz zastosowano „cichą nawierzchnię” na fragmencie łącznicy węzła Jarocin. Wykonano 2 przejścia dla dużych zwierząt (dolne) oraz 5 obiektów pełniących funkcję przejść dla zwierząt małych. Wykonano ogrodzenia naprowadzające zwierzęta na przejścia. Przewidziano nasadzenia drzew i krzewów.