Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego etap II


Ostrów Wlkp.

oddział: Poznań

długość – 12,8 km

obecny etap – oddany do użytku 

lata realizacji: 2014 – 2017

wartość projektu:  334 mln zł

                      

etap zrealizowany:

 

29.08.2005 r. – przyjęcie STEŚ przez Zespół Opiniowania przedsięwzięć inwestycyjnych

31.07.2009 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej

27.01.2010 r. – wydanie decyzji środowiskowej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, która stała się ostateczna, w dniu wydania decyzji przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska tj. 13.07.2010 r.

08.11.2016 r. – postanowienie w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

15.09.2006 r. – zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego obwodnicy drogowej Ostrowa Wlkp. w ciągu drogi ekspresowej S11 z firmą Dromost Sp. z o.o.

20.06.2008 r. – wykonanie projektu budowlanego.

15.10.2010 r. - wydanie decyzji ZRID dla "Budowy drogi ekspresowej S11 Poznań-Kępno-gr. woj. na odcinku obwodnicy Ostrowa Wlkp. etap II wraz z połączeniem z miastem Ostrów Wlkp., która stała się ostateczna  w dniu 22.11.2010 r.

07.10.2013 r. - Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji polegającej na  zaprojektowaniu i wykonanie zadania pn. „Budowa obwodnicy Ostrowa Wlkp. w ciągu drogi S11 (etap II)

10.10.2014 r. – podpisanie umowy na realizację inwestycji w trybie „optymalizuj i buduj”. Wykonawca zadania był Mota Engil Central Europe S.A., wartość kontraktu to 284 264 227,07 zł brutto. Do przedmiotowej umowy zawarto cztery aneksy:

22.01.2016 r. – aneks nr 1 do umowy z dnia 10.10.2014 r. (waloryzacja kwot)

08.04.2016 r. – aneks nr 2 do umowy z dnia 10.10.2014 r. (zmiana minimalnej ilości wykonania nr 4)

14.11.2016 r. - aneks nr 3 do umowy z dnia 10.10.2014 r.(wykonanie obiektu PP-7a)

21.09.2017 r. - aneks nr 4 do umowy z dnia 10.10.2014 r.

Wykonawcą, realizującym optymalizację dokumentacji projektowej na etapie realizacji była firma Arcadis Sp. z o.o. Nadzór nad realizacją pełnił firma Lafrentz Sp z o.o., zgodnie z umową z dnia 08.01.2015 r.

 

02.06.2016 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie z POIŚ budowy obwodnic Jarocina  i Ostrowa Wlkp.

10.11.2017 r. – pozwolenie na użytkowanie ciągu głównego wybudowanej obwodnicy

 

Szczegółowe informacje dotyczące  budowy obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu S11 dostępne są na stronie internetowej prowadzonej przez  Nadzór pod adresem: http://www.obwodnicaostrowa.drogas11.pl/

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

GDDKiA

 

 

II. Opis inwestycji:

 

1. Przebieg drogi:

Projektowana obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego II etap w ciągu drogi krajowej S11, przebiega przez tereny powiatu ostrowskiego w województwie wielkopolskim i jest kontynuacją I etapu zrealizowanego w latach 2007-2009.

GDDKiA

 

2. Podstawowe parametry techniczne:

- klasa drogi  S

- prędkość projektowa - 100 km/h

- szerokość pasa ruchu - 3,50 m

- szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m

- podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 4,00 m

- podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m.

- obciążenie -11,5 tony /oś

 

3. zakres inwestycji:

W ramach budowy obwodnicy Ostrowa Wlkp. został wybudowany odcinek drogi o długości   12,8 km wraz z dwujezdniowego połączenia węzła "Ostrów" z istniejącym dwujezdniowym odcinkiem dk nr 25 w mieście długości 1,42 km.

Kontrakt obejmuje wykonanie następujących robót:

 • budowa drogi ekspresowej: 2 jezdnie po dwa pasy ruchu + pasy awaryjne na długości około 12,8km,
 • rozbudowa drogi krajowej nr 25, klasy GP o długości około 1,42 km
 • budowa jednego węzła drogowego,
 • budowa 15 obiektów inżynierskich,
 • budowa dróg poprzecznych i dojazdowych
 • budowa urządzeń odwadniających i odprowadzających wody deszczowe,
 • budowa urządzeń oświetlenia drogowego,
 • wykonanie zabezpieczeń akustycznych w postaci ekranów akustycznych,
 • wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu – bariery drogowe, oznakowanie poziome i pionowe
 • montaż ogrodzenia obwodnicy,
 • nasadzenia zieleni przydrożnej
 • przebudowa i usunięcie kolizji

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi

W ramach projektu zaproponowano dwa warianty, różniące się przebiegiem drogi tylko w południowej części ocenianego odcinka:

 • wariant wschodni z węzłem końcowym w rejonie Leśnictwa Strugi,
 • wariant zachodni z węzłem końcowym w rejonie stacji PKP Przygodzice.

Ocenie oddziaływania na środowisko poddano cały przebieg obwodnicy w ciągu drogi krajowej S11, a w zagadnieniach szczególnie istotnych dla ochrony środowiska i przyrody, dokonano porównania obu wariantów.

W ramach wariantowania szczegółowych rozwiązań technicznych rozważane były różne wersje następujących elementów:

 • włączeń dróg dojazdowych (zbiorczych),
 • konstrukcji i obiektów mostowych i przepustów
 • węzłów.

Różnice pomiędzy poszczególnymi wariantami szczegółowych rozwiązań technicznych nie miały znaczenia dla oddziaływania inwestycji na środowisko, dlatego jedynymi kryteriami ich wyboru były względy techniczo-funkcjonalne oraz bezpieczeństwo i organizacja ruchu.

 

5. Obiekty inżynierskie:

W ramach inwestycji wybudowano 15 obiektów inżynierskich.

 

6. Węzły:

W ramach inwestycji wybudowano jeden węzeł  Ostrów Wlkp. Południe

 

7. MOPy :brak

 

III. Ochrona środowiska

Wybudowano ekrany akustyczne (o łącznej długości ok. 1,4 km), 2 przejścia dla zwierząt dużych (1 górne i 1 dolne), 5 przejść dla zwierząt małych i płazów. Wykonano ogrodzenia naprowadzające zwierzęta na przejścia. Przewidziano nasadzenia drzew i krzewów.

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

Budowa obwodnicy Ostrowa Wlkp. była podzielona na dwa etapy. Pierwszy realizowany w latach 2007-2009, a drugi w latach 2014 – 2017.