Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)


W Programie wskazano m.in.:

„Minister właściwy do spraw transportu wskazuje do realizacji zadania z listy Programu (załącznik nr 1), biorąc pod uwagę kolejność priorytetów ustalonych w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), korzyści dla sieci dróg krajowych oraz stan przygotowania inwestycji do realizacji. […]

 

Decyzję w sprawie wyboru zadań do realizacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (załącznik nr 6) będzie podejmował, począwszy od 2016 r., minister właściwy do spraw transportu. […]

 

Wskazane w załączniku nr 3 zadania polegające na przebudowie dróg krajowych będą mogły zostać zrealizowane w przypadku zapewnienia środków finansowych w okresie obowiązywania Programu, tj. środków w ramach przyznanych limitów Krajowego Funduszu Drogowego lub budżetu państwa.”