S5 odc. Wronczyn - Kościan Południe


 

 

oddział: Poznań

długość – 18,9 km

obecny etap – oddana do ruchu

wartość projektu – 362 479 507,74 zł brutto

 

Etap zrealizowany:

16 kwiecień 2009 r.  - sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej

13 maj 2009 r. – sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

19 sierpień 2011 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia; Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, na odcinku węzeł Głuchowo(A2 – bez węzła) węzeł Kaczkowo(bez węzła)

19 marzec 2015 r. - Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj”

 

Etap w realizacji:

13 kwietnia 2016 r. - podpisano umowę na realizację inwestycji dla odcinka: „Zadanie I : Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań – Wrocław Wronczyn – Kościan Południe” w trybie „projektuj i buduj” Wykonawca: Budimex S.A wartość kontraktu ok. 362,5 mln zł. brutto

Umowa o Dofinansowanie:

 • Data podpisanie: 17.03.2017r
 • Numer: POIS.03.01.00-00-0024/16-00
 • Tytuł: „Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław odc. Poznań-Kaczkowo”
 • Wartość dofinansowania: 1 241 853 910,70 PLN

Więcej na stronach internetowych inwestycji:

 • Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku: Zadanie I od Wronczyna do węzła Kościan Południe

http://wronczyn-koscian-drogas5.pl/

 

GDDKiA

II. Opis inwestycji

Przebieg drogi:

Projektowana inwestycja położona jest w całości w obszarze administracyjnym województwa wielkopolskiego, powiaty: poznański(gmina Stęszew), kościański(gmina: Czempiń, Kościan).Początek projektowanego odcinka znajduje się na wysokości m. Wronczyn(gmina Stęszew) zaś koniec projektowanego odcinka znajduje się na wysokości m. Kobylniki(gmina Kościan). 

Mapa orientacyjna inwestycji:

Zadanie I

 

GDDKiA

 

 

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi  S 2/2 (docelowo S 2/3)
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • prędkość miarodajna – 110 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
 • podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 12,00 m
 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego - 1,5 m.
 • obciążenie -11,5 tony/oś

 

Zakres inwestycji:

Budowa drogi ekspresowej o długości ok. 18,9 km z 2 węzłami drogowymi, przebudowa dróg bocznych (krajowej nr 5, wojewódzkiej nr 308 , powiatowych i gminnych) w węzłach drogowych, budowa dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego,  budowa przejść dla zwierząt. Ponadto inwestycja będzie obejmowała przebudowę lub budowę urządzeń towarzyszących z zakresu branży telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej i wodociągowej, kanalizacyjnej.

 

Obiekty inżynierskie: 

Wzajemne powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z trasą drogi ekspresowej S5 zapewniono poprzez 22 obiekty inżynierskie: wiadukty, przejazdy drogowe. Przekroczenia istniejących cieków wodnych zaprojektowano za pomocą obiektów mostowych, przepustów oraz mostów. Na wybór obiektu mostowego miały wpływ następujące elementy: rozległość dolin rzek, tereny podmokłe i zabagnione, ukształtowanie terenu oraz wymagania środowiskowe (ochrona zespołów przyrodniczo – krajobrazowych). Przebieg drogi ekspresowej po terenach leśnych jak również w pobliżu istniejących obszarów leśnych wymusił konieczność zaprojektowania przejść dla zwierzyny dziko żyjącej.

 

Węzły:

 • węzeł Czempiń - na połączeniu drogi krajowej nr 5 i drogi powiatowej 3910P
 • węzeł Kościan Północ – na połączeniu drogi krajowej nr 5

MOP-y:

 • Sierakowo, strona lewa, Typ I
 • Kokorzyn, strona prawa - Typ I

III. Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych (o łącznej długości ok. 0,9 km), przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych. Nasadzenia drzew i krzewów.