S5 odc. Kościan Południe - Radomicko


 

 

oddział: Poznań

długość – 15,7 km

etap – w użytkowaniu

wartość projektu – 303 067 324,77 zł brutto

 

Etap zrealizowany:

16 kwiecień 2009 r.  - sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej

13 maj 2009 r. – sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

19 sierpień 2011 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia; Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, na odcinku węzeł Głuchowo(A2 – bez węzła) węzeł Kaczkowo(bez węzła)

19 marzec 2015 r. - Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj”

 

Etap w realizacji:

12 kwietnia 2016 r. - podpisano umowę na realizację inwestycji dla odcinka: „Zadanie II : Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań – Wrocław odc. Węzeł Kościan Południe – węzeł Radomicko” w trybie „projektuj i buduj” Wykonawca: Mota-Engil Central Europe S.A., wartość kontraktu ok. 303 mln zł. brutto

Umowa o Dofinansowanie:

 • Data podpisanie: 17.03.2017r
 • Numer: POIS.03.01.00-00-0024/16-00
 • Tytuł: „Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław odc. Poznań-Kaczkowo”
 • Wartość dofinansowania: 1 241 853 910,70 PLN

Więcej na stronach internetowych inwestycji:

 • Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku: Zadanie II od węzła Kościan Południe do węzła Radomicko 

http://koscian-radomicko-drogas5.pl/

 

GDDKiA

II. Opis inwestycji

Przebieg drogi:

Projektowana inwestycja położona jest w całości w obszarze administracyjnym województwa wielkopolskiego, powiaty: kościański(gmina: Kościan, Śmigiel) oraz leszczyński(gmina Lipno). Początek projektowanego odcinka znajduje się na wysokości m. Kobylniki(gmina Kościan) zaś koniec projektowanego odcinka znajduje się w m. Radomicko(gmina Lipno).

 

Mapa orientacyjna inwestycji:

Zadanie II

 

GDDKiA

 

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi  S 2/2 (docelowo S 2/3)
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • prędkość miarodajna – 110 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
 • podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 12,00 m
 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego - 1,5 m.
 • obciążenie -11,5 tony/oś

 

Zakres inwestycji:

Budowa drogi ekspresowej o długości ok. 15,7 km z 4 węzłami drogowymi, przebudowa dróg bocznych (krajowej nr 5, powiatowych i gminnych) w węzłach drogowych, budowa dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego,  budowa przejść dla zwierząt. Ponadto inwestycja będzie obejmowała przebudowę lub budowę urządzeń towarzyszących z zakresu branży telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej i wodociągowej, kanalizacyjnej.

 

Obiekty inżynierskie: 

Wzajemne powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z trasą drogi ekspresowej S5 zapewniono poprzez 22 obiekty inżynierskie: wiadukty, przejazdy drogowe. Przekroczenia istniejących cieków wodnych zaprojektowano za pomocą obiektów mostowych, przepustów oraz mostów. Na wybór obiektu mostowego miały wpływ następujące elementy: rozległość dolin rzek, tereny podmokłe i zabagnione, ukształtowanie terenu oraz wymagania środowiskowe (ochrona zespołów przyrodniczo – krajobrazowych). Przebieg drogi ekspresowej po terenach leśnych jak również w pobliżu istniejących obszarów leśnych wymusił konieczność zaprojektowania przejść dla zwierzyny dziko żyjącej.

 

Węzły:

 • węzeł Kościan Południe – na połączeniu drogi krajowej nr 5 i drogi powiatowej 3944P
 • węzeł Śmigiel Północ – na połączeniu z drogą krajową nr 5 i drogi gminnej 590106P
 • węzeł Śmigiel Południe – na połączeniu z drogą krajową nr 5 i drogi gminnej 590107P
 • węzeł Lipno – na połączeniu z drogą krajową nr 5

 

III. Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych (o łącznej długości ok. 2,7 km), przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych. Nasadzenia drzew i krzewów.