Trwają prace projektowe dla drogi S-10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń.

Podpisana pod koniec ubiegłego roku umowa zakłada wykonanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) wraz z elementami Koncepcji Programowej i materiałami do decyzji środowiskowej. Planowane zakończenie umowy  – I połowa 2018r.Szczegółowy zakres opracowań obejmuje odcinek w ciągu drogi krajowej nr 10 Bydgoszcz - Toruń (węzeł Bydgoszcz Południe - węzeł Toruń Południe) wraz z:

- rozbudową węzła Toruń Południe mającą na celu połączenie drogi ekspresowej S-10 i autostrady A-1 z drogą krajową nr 91.

- rozbudową węzła Bydgoszcz Południe (Stryszek), polegającą na dostosowaniu rozwiązań węzła do przekroju 2x2 drogi krajowej nr 25 na całym węźle wraz z odcinkiem do miejscowości Brzoza (włącznie z istniejącym skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 254)

 

Aktualnie trwają prace nad I ETAPEM STEŚ z elementami Koncepcji Programowej polegającym na:

a) wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenie jego efektywności ekonomicznej,

b) ustalenie przebiegu trasy poszczególnych wariantów (na podstawie analizy wariantów i uzyskanych opinii) oraz ostateczne ustalenie typów oraz podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych,

c) dostarczenie informacji do podjęcia decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego,

d) umożliwienie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Celem w II ETAPIE STEŚ jest:

a) uściślenie zakresu rzeczowego i finansowego polegające na ustaleniu szczegółowych rozwiązań geometrycznych dróg, konstrukcji drogowych obiektów inżynierskich, granic terenowych zadania inwestycyjnego oraz przedmiaru robót i ich kosztorysu dla kluczowych elementów przedsięwzięcia,

b) określenie wytycznych dla projektu budowlanego,

c) wykonanie analizy wielokryterialnej umożliwiającej Zamawiającemu wybór najkorzystniejszych wariantów technicznych do dalszej realizacji.

 

GDDKiA  GDDKiA

 

W ramach prowadzonych prac nad dokumentacją:

- odbyły się spotkania z przedstawicielami samorządów, organów administracji rządowych i jednostek biorących udział w uzgodnieniu dokumentacji przedstawili wstępne uwagi, opinie i wskazali oczekiwania dotyczące budowy drogi ekspresowej.

- kontynuowane są wystąpienia o warunki do projektowania do organów opiniujących.

- w zakresie środowiska trwają inwentaryzacje przyrodnicze w terenie mające na celu rozpoznanie na przedmiotowym odcinku gatunków podlegających ochronie.

- wykonano analizy i prognozy ruchu w zakresie przebiegu S-10 w okolicach Torunia.

- aktualnie planowane są pomiary ruchu kamerami ANPR na drodze krajowej nr 80 i nr 10 na odcinku pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem.

 

Harmonogram prac projektowych przewiduje wykonanie kluczowych elementów:

1. Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej Etap I – październik 2017r.

2. Raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagany do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – październik 2017r.

3. Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej Etap II – 2018r.

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – I połowa 2018r.

 

GDDKiA