Dzierżawa nieruchomości w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych zlokalizowanych przy drodze ekspresowej S8 „KIERZNO POŁUDNIE” oraz „KIERZNO PÓŁNOC” w km 76+300


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Poznaniu

ogłasza przetarg

na dzierżawę nieruchomości w celu budowy i eksploatacji

Miejsc Obsługi Podróżnych zlokalizowanych

przy drodze ekspresowej S8 „KIERZNO POŁUDNIE” oraz „KIERZNO PÓŁNOC” w km 76+300

 

Wydzierżawiający:

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad GDDKiA Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań

 

Przedmiot przetargu:

Dzierżawa nieruchomości w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych zlokalizowanych przy drodze ekspresowej S8 „KIERZNO POŁUDNIE” oraz „KIERZNO PÓŁNOC” w km 76+300

 

Numer referencyjny postępowania:   O.PO.D-3.7020.53.2017

 

Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a 60-763 Poznań 

 

Termin składania ofert: 05.09.2017 do godz. 13:00

NOWY TERMIN: 13.10.2017r. godz. 13:00

UWAGA NOWY TERMIN: 01.12.2017r. godz. 13:00

 

Osoba prowadząca sprawę:

Piotr Mroczkowski, tel. 618 646 303, e-mail: pmroczkowski@gddkia.gov.pl

Adrian Godek, tel. 618 462 019, e-mail: agodek@gddkia.gov.pl

 

Termin realizacji przetargu:  20 lat

 

Wadium:

Najpóźniej w dniu złożenia Oferty, Oferenci są zobowiązani do złożenia wadium w postaci gotówki bądź bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, udzielonej na okres związania Ofertą, w wysokości 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Do Oferty Oferent dołącza potwierdzenie wniesienia wadium w formie gotówki bądź dokument gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Treść gwarancji musi przewidywać wszelkie przypadki zatrzymania wadium określone poniżej w pkt 10.5 Rozdziału I IWP. Wadium w formie gotówkowej należy wpłacić na następujący rachunek bankowy Wydzierżawiającego:

Bank Gospodarstwa Krajowego ul. Składowa 5, 61-888 Poznań

57 1130 1088 0001 3088 4690 0002

W przypadku wpłaty wadium decyduje data uznania rachunku bankowego Wydzierżawiającego.

 

Termin związania ofertą: 100 dni

 

Dokumentacja przetargowa: