A6 Węzeł Kijewo


I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość: 1,8 km w ciągu A6 i 1,3 km w ciągu DK10

- obecny etap: w realizacji

- lata realizacji: 2017-2021

 

etap zrealizowany:

decyzja lokalizacyjna: 19.08.2008

decyzja środowiskowa:  30.08.2007

pozwolenia na budowę:  22.11.2010

Ogłoszenie przetargu na realziację inwestycji: 12.10.2015

podpisanie umowy na realizację inwestycji: 08.09.2017

odstąpienie od umowy z winy wykonawcy: 14.10.2019

 

etap w realizacji:

inwentaryzacja zrealizowanych robót i przygotowywanie przetargów na dokończenie prac

 

strona internetowa kontraktu: http://wezel-kijewo.pl/

 

II. Opis inwestycji:

 

Autostrada A6 łączy sieć drogową północno – zachodniej Polski z siecią autostrad niemieckich. Na połączeniu autostrady A6 i DK10 zlokalizowany jest węzeł drogowey Szczecin Kijewo. Węzeł ten powstał razem z budową autostrady w latach 30 ubiegłego wieku. Był węzłem typu półkoniczyna (obecna DK10 miała wówczas jedną jezdnię). W latach 70/80 w związku z budową drugiej jezdni DK10 na terenie miasta Szczecin węzeł ten został rozbudowany o południową część (do koniczyny).

Węzeł ten posiada parametry geometryczne nie odpowiadające współczesnym normom, brak jest na części relacji pasów włączania i wyłączania, a pozostałe są nienormatywne. Istniejąca nawierzchnia w rejonie węzła na północ od DK10 z mających już ponad 80 lat „klawiszujących” płyt betonowych jest w bardzo złym stanie, nie posiada pasa awaryjnego postoju i wymaga wielu napraw cząstkowych. Dlatego konieczne stało się dostosowanie tego węzła do współczesnych parametrów.

Zakres planowanych robót obejmuje budowę nowych łącznic o łagodniejszych promieniach łuków, dla wszystkich relacji będą wykonane normatywne pasy włączeń i wyłączeń. Powstaną również nowe wiadukty węzłowe. W ciągu autostrady powstaną też jezdnie zbiorczo-rozprowadzające.Przebudowana zostanie jezdnia autostrady wykonana z płyt betonowych.  

 

1. Przebieg drogi

Odcinek obejmuje obszar węzła drogowego Szczecin Kijewo.

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna "A" – autostrada,

- prędkość projektowa Vp -100 km/h,

- szerokości jezdni 2 x 7,00 m (po dwa pasy ruchu),

- szerokość pasa awaryjnego postoju 2 x 2,50 m,

- szerokość poboczy ziemnych 2 x 1,25 m,

- szerokość pasa dzielącego 5,00 m (łącznie z opaskami wewnętrznymi),

- szerokość korony 26,50 m.


3. zakres inwestycji
• budowa nowych łącznic

• budowa nowych wiaduktów

• budowa jezdni zbiorczo-rozprowadzających w ciągu autostrady A6

• przebudowa DK10 w rejonie węzła

 

4. obiekty inżynierskie

 

Budowa nowych wiaduktów na węźle Szczecin Kijewo

 

 

5. węzły:

Węzeł Kijewo (rozbudowa)

 

Plan orientacyjny inwestycji:

GDDKiA 

 

Powiązane informacje:

44 kilometry dróg w przetargu – powstaną kluczowe odcinki A6, S3, S10 i DK 1 (12-10-2015)

Wszystkie październikowe przetargi już po złożeniu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (26-11-2015)

Wysłano zaproszenia do składania ofert cenowych w przetargach na rozbudowę węzła Szczecin Kijewo na autostradzie A6 i przebudowę autostrady A6 na odcinku węzeł Szczecin Dąbie – węzeł Rzęśnica  (14-09-2016)

Otwarcie ofert cenowych w przetargu na rozbudowę węzła Szczecin Kijewo na autostradzie A6 (31-03-2017)

Wybrano wykonawcę przebudowy brakujących fragmentów autostrady A6 (31-05-2017)

Nowa jakość autostrady A6 – umowy na realizację podpisane (08-09-2017)