Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2010


Zarządzenie Nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 stycznia 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 stycznia 2010 roku zminiające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla zadania "Budowa autostrady A4 Zgorzelec-Krzyżowa, Odcinek A: Zgorzelec-Wykroty; Odcinek B: Wykroty-Krzyżowa" nr FS 2004/PL/16/C/PT/004. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie systemu oceny stanu nawierzchni - wytycznych do stosowania. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie Nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 lutego 2010 roku zmianiające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie wytycznych do działalności obronnej w 2010 roku. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie powołania Zespołu Ekspertów przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad na potrzeby "Prognozy Oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2013". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla Kontraktu "Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń, odcinke C2: Szare-Laliki, km 38+479km 48+155,7 km; odcinek II km 40+475 - km 43+155,7km. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie powołąnia Zespołu do spraw Roszczeń Kontraktowych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 lutego 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazów informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą "poufne" lub "zastrzeżone" w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia zarządzania kryzysowego NATO-CMX 2009. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 marca 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla zadania "Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk w km 443+895 - 459+594". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych kontraktem. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 16 Generalnego Dyrektora Dóg Krajowych i Autostrad z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie określenia procedur obowiązujących Administratorów Systemu Oceny Stanu Nawierzchni /SOSN/ oraz Amdinistratorów Systemu Oceny Stanu Poboczy i Odwodnienia Dróg /SOPO/. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 marca 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie służbowych kart płatniczych w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla kontraktu "Budowa drogi ekspresowej S69 Żywiec-Zwardoń: remont drogi krajowej nr 69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek B Przybędza-Milówka od km 27+470 do km 35+975". Teskt zarządzenia

 

Zarządzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych Umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 marca 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych Umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie finansowania zadań na rzecz obronności państwa w GDDKiA oraz jednostkach organizacyjnych drogownictwa realizujących zadania obronne. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 6 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 24 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autoostrad z dnia 20 kwietnia 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik, załacznik2

 

Zarządzenie nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Odbioru Warunkowego Robót dla Kontraktu FS NR 2004/PL/16/PT/002-1 "Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Radzymin-Wyszków wraz z budową obowdnicy Wyszkowa" - zadanie III. Teskt zarządzenia

 

Zarządzenie nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostard z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych Umową. Teskt zarządzenia

 

Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych umową Teskt zarządzenia

 

Zarządzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad i sposobu uwzględniania potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa podczas przygotowania do realizacji inwestycji drogowych. Teskt zarządzenia

 

Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. Teskt zarządzenia, Załącznik - wytyczne barier

 

Zarządzenie nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 kwietnia 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach GDDKiA. Teskt zarządzenia

 

Zarządzenie nr 33 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 maja 2010 roku w sprawie podziału zadań Zastępców Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Dyrektora Generalnego Urzędu. Teskt zarządzenia

 

Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 maja 2010 roku w sprawie określenia stanowisk i rodzajów prac zleconych w GDDKiA, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych. Teskt zarządzenia

 

Zarządzenie nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 maja 2010 roku w sprawie stosowania Wykazu baz danych obowiązkowych i pomocniczych w systemie Bank Danych Drogowych. Teskt zarządzenia

 

Zarządzenie nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 maja 2010 roku w sprawie stosowania Standardu Gromadzenia Danych o Nieruchomościach (SGDoN) Teskt zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 37 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych Umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 38 Generalnego Dyretkora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych Umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych Umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 40 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie powołania Zepsołu ds. autostrady A1 Stryków-Tuszyn. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 41 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie prowadzenia kontroli wewnętrznej w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 43 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 44 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 45 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 48 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 50 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 51 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 52 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 53 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 55 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 56 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 57 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Odbioru Ostatecznego Robót Kontraktu FS NR 2004/PL/16/C/PT/002-2 "Przebudowa drogi ekspresowej S8 Radzymin-Wyszków, odcinek: Radzymin-Wyszków" - zadanie II. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 59 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji w systemie "Projektuj i Buduj", w ramach GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 60 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 61 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych Umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 62 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych Umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 63 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 czerwca 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych Umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 czerwca 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 65 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych Umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 66 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 67 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 68 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 czerwca 2010 roku zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia 

 

Zarządzenie nr 69 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji projektowej organizacji ruchu. Tekst zarządzenia, załącznik 1

 

Zarządzenie nr 70 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 71 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych Umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 72 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 lipca 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 73 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 lipca 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków strukturalnych, ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WS w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenia nr 74 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia "Wytycznych w sprawie dokumentów sprawozdawczych i planistycznych z działalności obronnej w GDDKiA". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 75 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 76 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad inwentaryzacji w 2010 roku. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 77 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania podkomisji inwentaryzacyjnych (zespołów spisowych) do przeprowadzenia inwentaryzacji w Centrali GDDKiA w 2010 r. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 78 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę autostrady A4 odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) - Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+250 do km 622+450". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 79 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad opisu węzłów drogowych i kilometrowania łącznic. Tekst zarządzenia z załącznikiem

 

Zarządzenie nr 80 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont w GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4A, załącznik 4B, załącznik 5, załącznik 6, załącznik 7, załącznik 8

 

Zarządzenie nr 81 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie Zespołu ds. współpracy GDDKiA z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Operator S.A. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 82 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych Umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 83 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych Umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 84 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 sierpnia 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie opiniowania i opracowywania projektów dokumentów rządowych, opracowywania zarządzeń oraz pełnomocnictw w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 85 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 września 2010 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli ralizacji objętych Umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 86 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 września 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej zadań objętych projektem POIS.06.01.00-00-024/09 "Budowa autostrady A4 odc. Kraków - Tarnów, odc. weżeł Szarów - węzeł Krzyż". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 87 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 września 2010 roku w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla Kontraktu nr FS/2004/PL/C/PT003-1 "Budowa autostrady A1 na odc. Sośnica - Bełk km 519+374 - km 534 +785" Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 88 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 września 2010 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli ralizacji objętych Umową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 89 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 90 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 października 2010 roku w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych dla których zarządcą jest GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 91 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia dnia 7 października 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przerpowadzenia kontroli doraźnej zadań objętych projektem POIS.06.01.00-00-020/09 "Budowa drogi ekspresowej S8 odc. węzeł Powązkowska - węzeł Marki". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 92 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 października 2010 roku w sprawie ochrony zabytków drogownictwa w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 93 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 października 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Odbioru Ostatecznego Robót dla kontraktu "Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Grójec - Białobrzegi od km 418+546 do km 436+380". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 94 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 października 2010 roku w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla Kontraktu "Przebudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Trzebiel-Królów od km 12+800 do km 17+331". Tekst zarządzenia

  

Zarządzenie nr 95 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 października 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia 

 

Zarządzenie nr 96 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2010 roku w sprawie powołania Zespołu ds. drogi ekspresowej S5 Żnin-Gniezno. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 97 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie szkolenia obronnego realizowanego w GDDKiA oraz jednostkach organizacyjnych drogownictwa realizujących zadania obronne.Zarządzenie nr 98 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 listopada 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych". Tekst zarządzeniaZarządzenie nr 99 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 listopada 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania ramowego Regulaminu Organizacyjnego oddziałowi GDDKiA. Tekst zarządzenia: część I, część II.

 

Zarządzenie nr 100 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 listopada 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 101 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Usunięcie i utylizację odpadów zwierzęcychkat 1 zmieszanych z odpadami komunalnymi z nielegalnego wysypiska na terenie Anielinek, gm. Jakubów w km 530+735 Trasy Głównej obwodnicy Mińska Mazowieckiego" Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych. Tekst zarządzenia, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4

 

Zarządzenie nr 103 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst zarządzenie

 

Zarządzenie nr 104 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. Tekst

zarządzenia

 

Zarządzenie nr 105 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego GDDKiA Oddział w Poznaniu Ośrodek Szkoleniowy w Skrzynkach Gospodarstwo Pomocnicze. Tekst zarządzenia 

 

Zarządzenie nr 106 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie zarządzania kryzysowego w GDDKiA. Tekst zarządzenia  Załącznik do zarządzenia dostepny jest w Departamencie Spraw Obronnych w siedzibie centrali GDDKiA w Warszawie.

 

Zarządzenie nr 107 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie i w Zielonej Górze. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 108 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 listopada 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Ekspertów przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad na potrzeby "Prognozy Oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 109 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie przedłużenia okresu ochrony dokumentów niejawnych (własnych) stanowiących tajemnicę służbową. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 110 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 grudnia 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 111 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 grudnia 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 112 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie stosowania instrukcji wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych składanych drogowych konstrukcji mostowych przechowywanych w ramach rezerw państwowych mobilizacyjnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 113 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wydatków strukturalnych, ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WSb w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 114 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia wytycznych gospodarowania sprzętem techniczno-wojskowym w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 115 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 grudnia 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik 1, załącznik 2

 

Zarządzenie nr 116 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 grudnia 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych". Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 117 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 grudnia 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania ramowego Regulaminu Organizacyjnego oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik 1, załącznik 2 cz.1, załącznik 2 cz.2, załącznik 2 cz.3 

 

Zarządzenie nr 118 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 grudnia 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 119 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie kontroli utrzymania dróg krajowych, dla których zarządca jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 120 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie składania oświadczenia o stanie majątkowym przez osoby pełniace funkcje publiczne w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik 1

 

Zarządzenie nr 121 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 grudnia 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania podkomisji inwentaryzacyjnych (zespołów spisowych) do przeprowadzenia inwentaryzacji w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2010 r. Tekst zarządzenia