Działania przyrodnicze na S5
Na budowie drogi ekspresowej S5 trwają prace przyrodnicze związane z przemieszczaniem siedlisk pachnicy dębowej (Osmoderma eremita).

Działania wynikają z decyzji wydanych w lutym 2017 roku przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Decyzją o przeniesieniu objęte zostały siedliska osobników gatunku Osmoderma eremita znajdujące się w okolicy miejscowości Sartowice (odcinek 1 drogi S5) oraz Gruczno (odcinek 2).

 

W ramach działań zmierzających do ochrony przyrody na terenie budowy drogi ekspresowej S5, prowadzono już przesadzenie: sasanki łąkowej (odcinek 1), staroduba łąkowego (odcinek 6), czy pełnika europejskiego (odcinek 7). Prowadzono też  przemieszczenie mrowisk z gatunku mrówka rudnica oraz mrówka ćmawa (wszystkie odcinki),

Ustawiano też tymczasowe wygrodzenia chroniące płazy przed wejściem na budowę, w określonych przez nadzór przyrodniczy lokalizacjach oraz zbierano nasiona gatunków chronionych i przenoszono je na nowe stanowiska wyznaczone przez botanika.

 

Planowane są również działania polegające na odtworzeniu i poprawie warunków siedliskowych płazów w tym stawianie dalszych wygrodzeń oraz zbiorników zastępczych, zawieszenie skrzynek lęgowych dla ptaków oraz nietoperzy, przeniesienie 2 gniazd bociana białego (odcinek 2), czy działania w zakresie usunięcia obcych gatunków roślin zniekształcających chronione siedliska leśne.

 

 

fot. Ewa Futerskafot. Ewa Futerskafot. Ewa Futerskafot. Ewa Futerskafot. Ewa Futerskafot. Ewa Futerskafot. Ewa Futerskafot. Ewa Futerskafot. Ewa Futerskafot. Ewa Futerskafot. Ewa Futerskafot. Ewa Futerska