Jutro pojedziemy dwiema jezdniami nowej drogi ekspresowej S7 Jędrzejów - granica województwa
W dniu 23 września 2017 (sobota) planowane jest wdrożenie docelowej organizacji ruchu na nowowybudowanej drodze ekspresowej S7 Jędrzejów – granica województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Kierowcy po raz pierwszy pojadą dwiema jezdniami nowej drogi ekspresowej S7.

W dniu 21 września 2017 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie nowego odcinka drogi ekspresowej S7 Jędrzejów – granica województwa. W związku z powyższym w dniu 23 września br. planowana jest zmiana organizacji ruchu z tymczasowej na docelową.

 

W związku z tym, że nowa droga powstała w śladzie istniejącej wcześniej trasy, wprowadzanie zmian przebiegać będzie etapowo. Wykonawca planuje w pierwszej kolejności uruchomienie prawej (zachodniej) jezdni nowej drogi ekspresowej S7 na odcinku od Jędrzejowa do Klemencic, a następnie jezdni lewej (wschodniej) od granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego do Klemencic. Kolejno otwierane będą także łącznice nowych węzłów. Bezpośrednio przed skierowaniem pojazdów na nowe jednie, ruch będzie chwilowo wstrzymywany w takich punktach jak: koniec i początek nowego odcinka S7, łączniki miedzy jezdniami czy wjazdy na łącznice węzłów. Po skierowaniu ruchu na nowootwarte jezdnie, zdejmowane będą stopniowo elementy oznakowania tymczasowego. Rozpoczęcie wdrażania docelowej organizacji ruchu planowane jest między godziną 11 a 12, wprowadzanie kolejnych etapów zmian może potrwać do kilku godzin. Jednak już około południa kierowcy pojadą dwiema nowymi jezdniami drogi S7. 

 

Informacja o inwestycji

        

W  ramach inwestycji wybudowany został nowy dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej S7 o długości około 20 kilometrów z czterema węzłami w Jędrzejowie, Łączynie, Mierzawie i Wodzisławiu. Nowa droga ekspresowa z 4-kilometrową obwodnicą Wodzisławia powstała na przeważającym odcinku w śladzie dawnej jednojezdniowej trasy nr 7. W ramach inwestycji wybudowano ponad trzydzieści obiektów inżynierskich typu mosty, wiadukty, przejścia dla pieszych i przejścia dla zwierząt oraz drogi dojazdowe zapewniające komunikację lokalną. Zapewniono również tereny pod miejsca obsługi podróżnych w miejscowościach Potok Mały i Ludwinów.

 

Dzięki nowej drodze ekspresowej  S7 na odcinku od Jędrzejowa do granicy województwa świętokrzyskiego z małopolskim znacznie skróci się czas podróżowania między Warszawą, a Krakowem. Dwujezdniowa droga ekspresowa z bezkolizyjnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi typu węzły i wiadukty zapewni poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie komfortu jazdy.

 

Dane ogólne

 

Klasa drogi – S (ekspresowa)

Przekrój – 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu)

Kategoria ruchu i obciążenie – KR6, 115 KN/oś

Szerokość jezdni - 10 m (dwa pasy ruchu po 3,5 m, pas awaryjny 2,5 m, opaska wewnętrzna 0,5 m)

Łączna długość dróg dojazdowych – około 40 km

Liczba obiektów inżynierskich – 35 (6 mostów, 9 wiaduktów, 2 kładki dla pieszych, 1 podziemne przejście dla pieszych, 2 przejścia dla zwierząt dużych, 12 przepustów dla zwierząt małych, 3 przejazdy gospodarcze pod drogą ekspresową) 

Długość ekranów akustycznych – 1,6 km

Liczba węzłów drogowych - 4 (Jędrzejów Wschód, Jędrzejów Południe w Łączynie, Mierzawa, Wodzisław)

Miejsca Obsługi Podróżnych – 2 (w Potoku Małym po wschodniej stronie S7 i w Ludwinowie po zachodniej stronie S7)

Inwestor – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach

Wykonawca – Konsorcjum: Lider Budimex S.A., Partner Ferrovial Agroman S.A.

Nadzór - Promost Consulting Sp. z o.o.

Wartość kontraktu – 428 mln złotych

Lata realizacji kontraktu 2014 – 2017

 

Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na klata 2014 – 2020.

 

Oddanie do ruchu odcinka Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego to kolejny etap budowy drogi ekspresowej S7 łączącej Gdańsk, Warszawę, Kielce, Kraków i południową granicę Państwa. Dzięki nowej inwestycji ponad 70 procent świetokrzyskiejgo odcinka drogi nr 7 ma już pełne parametry drogi ekspresowej. Trwa jeszcze budowa odcinka drogi S7 od Chęcin do Jędrzejowa (21 km), w tym roku planowane jest podpisanie umowy na realizację odcinka drogi S7 od granicy województw świętokrzyskiego i mazowieckiego do Skarżyska-Kamiennej (7,8 km). Po zrealizowaniu tej ostatniej inwestycji, w 2020 roku droga nr 7 zyska pełne paramentry trasy ekspresowej na całym świętokrzyskim odcinku (łącznie 100 km).