Druga jezdnia obwodnicy Gorzowa Wlkp. oddana do ruchu

Od dziś obwodnica Gorzowa Wlkp. funkcjonuje w przekroju dwujezdniowym. Do ruchu została oddana jej druga jezdnia. Pełną funkcjonalność mają również wszystkie węzły. To oznacza zakończenie III etapu budowy obwodnicy Gorzowa Wlkp. w ciągu drogi ekspresowej S3 

Druga jezdnia poprowadzona została równolegle do istniejącej. Co za tym idzie również obiekty, w tym nowy most na Warcie, powstawały bliźniaczo. Nowością jest pełna dostępność węzła na ul. Kostrzyńskiej. Do tej pory relacje na nim były ograniczone. Można było zjechać do Gorzowa i z niego wyjechać tylko od strony Zielonej Góry. Nie było relacji w kierunku na Szczecin. Po przebudowie ruch odbywa się w obu kierunkach. Pojawiła się również kładka dla pieszych w ciągu ulicy Małyszyńskiej, której do tej pory nie było.

 

Prace budowlane ruszyły we wrześniu 2014. Pierwotnie, zgodnie z podpisaną umową, termin oddania przypadał na kwiecień 2017 roku. Jednak ze względu na konieczność wydłużenia czasu na realizację z powodu trudności, jakie pojawiły się podczas budowy, podpisany został aneks z terminem oddania drogi do użytkowania w październiku tego roku. Wartość inwestycji o to prawie 300 mln zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

 

Zakres zadania obejmował m.in.:

 1. budowę odcinka drogi ekspresowej klasy S (druga jezdnia obwodnicy Gorzowa Wlkp.) o długości 11,250 km,
 2. budowę i przebudowę łącznic 3 węzłów drogowych,
 3. przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową DW132, DW130,
 4. budowę 3 rond i ścieżki pieszo-rowerowej,
 5. budowę 18 dróg dojazdowych obsługujących przyległe tereny,
 6. budowę 11 obiektów inżynierskich, w tym: most nad rz. Wartą o długości 709 m, kładka dla pieszych w ciągu ulicy Małyszyńskiej, 6 wiaduktów, 3 przejazdy gospodarcze,
 7. budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego ( przepusty, rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne),
 8. budowę urządzeń ochrony środowiska takich jak: ekrany akustyczne, przepusty ekologiczne - wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń ozdobną i izolacyjną,
 9. budowę sieci teletechnicznej,
 10. budowę i przebudowę oświetlenie drogowego wraz z zasilaniem,
 11. przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej w tym sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych, sieci wodociągowych i gazowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

 

Inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu tranzytowego S-3, poprawienie jego czytelności. Uruchomienie drugiej jezdni ujednolici przekrój drogowy dwujezdniowy, funkcjonujący na sąsiednich odcinkach S-3.

 

Obwodnica w liczbach:

Wykonano:

 • roboty ziemne, wykopy – 450,72 tys. m3
 • roboty ziemne, nasypy – 805,76 tys. m3
 • nawierzchni bitumicznej (w-wa ścieralna) – 332,08 tys. m2
 • nawierzchni gruntowych – 9,17 tys. m2
 • oznakowania poziomego –19,18 tys. m2
 • ogrodzenia drogowego- 16,59 tys. m2
 • kolumn SDC – 46,91 tys. mb
 • gwoździ gruntowych - 8,63 tys. mb
 • iniekcji rozpierającej – 12,58 tys. mb
 • barier ochronnych – 33,15 tys. mb

wbudowano:

 • beton konstrukcyjny – 19,78 tys. m3
 • stal zbrojeniową – 3,45 tys. ton
 • stal konstrukcyjną – 2,79 tys. ton
 • pale wielkośrednicowe – 6,33 tys. mb

W szczytowym momencie pracowało na budowie 257 (listopad 2016r.) osób i ok. 162 (maj 2017r.) jednostki transportowo – sprzętowe.

 

Odrobina historii:

I etap

I etap Zachodniej Obwodnicy miasta Gorzowa Wlkp. – część południowa od węzła „Gorzów Południe” do ul. Sulęcińskiej o długości 2,4 km – zrealizowany został w latach 2001-2004. Zleceniodawcą i inwestorem budowy było miasto Gorzów Wlkp. Wykonawcą firma Berger Bau. Umowa opiewała na kwotę 5.988.770,51 EUR.

 

Umowa na realizację została podpisana w sierpniu 2001 roku, a drogę oddano do użytku w lutym 2004 roku. Inwestycja współfinansowana była ze środków funduszu Phare.

 

Miasto Gorzów Wlkp. sfinansowało dokumentację techniczną na całe zadanie pn. „Zachodnia Obwodnica Gorzowa Wlkp.” na kwotę 1 mln EUR.

 

II etap

W tym samym czasie trwały już przygotowania do realizacji II etapu Zachodniej Obwodnicy m. Gorzowa Wlkp., stanowiącej kontynuację oddanej do użytku części południowej, od węzła „Gorzów Północ” do węzła „Gorzów Południe” o długości około 9,5 km. Inwestorem tego zadania była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Prace przygotowawcze pochłonęły 6.811.251 PLN.

 

3 września 2004 roku uzyskano pozwolenie na budowę wydane przez Wojewodę Lubuskiego.

 

Przetarg na realizację zadania wygrało konsorcjum Strabag Sp. z o.o./Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o. kwotą 183.343.089,62 PLN (brutto). Zadanie częściowo finansowane było z pożyczki zaciągniętej w EBI.

 

Budowa rozpoczęła się w 2005 roku. A do ruchu droga została oddana w listopadzie 2007 roku.

Druga jezdnia obwodnicy Gorzowa Wlkp. fot. Łukasz JóźwiakDruga jezdnia obwodnicy Gorzowa Wlkp. fot. Łukasz JóźwiakDruga jezdnia obwodnicy Gorzowa Wlkp. fot. Łukasz Jóźwiakfot. Marek Pilaczyńskifot. Marek Pilaczyńskifot. Marek Pilaczyński