Przejazdy ponadnormatywne
.

I. PRZEPISY PRAWNE

 

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1993r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r., poz. 128 jt z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086); link do zakładki na stronie z ustawa o drogach publicznych.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2016r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2016r. poz.2022).

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 Czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 764).

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 poz. 366).

6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 629).
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. nr 132, poz. 841).

8. Ustawa z dnia 17 listopada 2016r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016r. poz. 1907).

 

II. SKŁADANIE WNIOSKÓW

 

Tabela kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, cennik oraz organy wydające

https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/p/przejazdy-nienormatywne_3602/TABELA%20kategorii%20zezwolen%20i%20oplat.pdf

 

GDDKiA jest właściwa do wydania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii od IV do VII. Wypełniony wniosek należy wysłać faxem, e-mailem lub dostarczyć osobiście do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w  Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45 tel. 41 34 03 971, fax 41 36 83 500

  • Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego
  • Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego
  • Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii III-VI na przejazd pojazdu nienormatywnego
  • Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego

 

  • UWAGA - FORMULARZE WNIOSKÓW W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ

 

III. OPŁATA ZA ZEZWOLENIA

Zgodnie z rozporządzeniem MTBiGM z dnia 28.03.2012 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 poz. 366). Dowód wniesienia opłaty drogowej należy dołączyć:  

  • dla wniosków kategorii IV – VI  - wraz z wnioskiem 
  • dla wniosku kategorii VII  - przed wydaniem zezwolenia

 

Nr konta GDDKIA ODDZIAŁ W KIELCACH: 90 1130 1192 0027 6143 8320 0013, w tytule przelewu należy wpisać: kategorię zezwolenia, nr wniosku, relację przejazdu (w przypadku zezwolenia kat VII).

 

W przypadku działania wnioskodawcy poprzez pełnomocnika, do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się pełnomocnictwo do złożenia wniosku lub pełnomocnictwo do reprezentowania strony z przyzwoleniem składania podpisów na dokumentach. Dokumenty stwierdzające pełnomocnictwo podlegają opłacie skarbowej. Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (jeśli takie występuje) zgodnie z art. 12 Ustawy o opłacie skarbowej tj. z dnia 12 października 2016r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1827jt z późn. zm.).

 

Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego i rozpatrzenia wniosku jak również w celu archiwizacji.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260), rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 764) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 217).

Dane osobowe będą ujawniane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

Dane wnioskodawcy będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usuwania danych.

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania na warunkach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.