Ogłoszenie przetargu na budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku Przybędza - Milówka.

GDDKiA ogłosiła przetarg na budowę drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, na odcinku Przybędza – Milówka.Inwestycja będzie realizowane w formule „Projektuj i Buduj”. Wykonawca stanie przed zadaniem opracowania dokumentacji projektowej wykonawczej oraz uzyskania niezbędnych dokumentów umożliwiających wykonanie robót budowlanych oraz dopuszczenie do użytkowania odcinka drogi ekspresowej S1 o długości 8,530 km.

 

Przetarg prowadzony będzie się w trybie nieograniczonym. Oferty oceniane będą pod kątem dwóch kryteriów: cenowym (maksymalnie 60 punktów) oraz pozacenowym (maksymalnie 40 punktów), na które będą składały się: właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni, równość podłużna nawierzchni, personel Wykonawcy oraz termin realizacji kontraktu.

 

Termin składania ofert wyznaczono do 21.03.2018r.

 

GDDKiA będzie wymagała, aby prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały zakończone w terminie nie dłuższym niż 37 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych  (tj. od 1 grudnia do 31 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 1 grudnia do 31 marca).

 

GDDKiA

 

Z uwagi na przebieg drogi ekspresowej w terenie górzystym, charakterystycznym elementem będą obiekty inżynierskie w liczbie 11, o łącznej długości 3,788 km, na co składają m.in. 4 estakady, z których najdłuższa jest estakada EST-1 o długości 942,0 m oraz dwa dwukomorowe tunele. Pierwszy pod masywem Baraniej Góry o długości 834,0 m oraz drugi pod masywem Białożyńkiego Gronia, o długości 1000,0 m.

 

GDDKiA 

 

W przyszłości kierowcy jadący o strony Żywca rozpoczną jazdę na nowo wybudowanym odcinku drogi ekspresowej S1 od węzła Przybędza pokonując kolejno estakadę EST-1 o długości 942,0 m oraz obiekt mostowy MD-1, po którym nastąpi zmiana przekroju drogi z jednojezdniowego na dwujezdniowy o dwóch pasach ruchu. Bezpośrednio wjazd do tunelu TD-1 (o długości 834,0 m) będzie poprzedzony obiektem mostowym MD-2 długości 136,8 m. Wyjeżdżając z tunelu TD-1 kierowców czekać będzie przejazd przez sekwencję estakad (EST-2, EST-3, EST-4) o łącznej długości 465,4 m, by na jej końcu wjechać do najdłuższego drogowego tunelu w województwie śląskim długości 1000,0 m. Końcowa część odcinka drogi S1, to zmiana przekroju drogi z dwujezdniowego na jednojezdniowy oraz węzeł Milówka łączący nowy odcinek drogi z istniejącą estakadą nad miejscowością Kamesznica.

 

Zadanie to jest jednym z kluczowych przedsięwzięć objętych rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), które zapewni bezpośrednie szybkie połączenie na trasie Bielsko-Biała – granica Polsko-Słowacka (Zwardoń) - Svrcinovec (powiat Czadca, Słowacja).

 

Z szerszej perspektywy drogą pełnić będzie ponadregionalne połączenie pomiędzy Śląskiem, Beskidem Żywieckim i Śląskim oraz Słowacją, stanowiące część VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Drogowej łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z państwami Europy Południowej i przebiegającego w osi priorytetowej TEN-T nr 15: Gdańsk – Brno/Bratysława – Wiedeń. Jej realizację podzielono na 3 etapy: Żywiec – Zwardoń, Mikuszowice – Żywiec (ukończone) oraz tzw. obejście Węgierskiej Górki.

 

Środki finansowe na realizację zadania pochodziły będą z Krajowego Funduszu Drogowego oraz Unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Obecnie na terenie województwa śląskiego przejezdne jest ponad 131,6 km dróg ekspresowych. Docelowo sieć dróg ekspresowych na terenie województwa śląskiego w perspektywie do 2025 ma zostać rozbudowa do 197,3 km.

 

Droga ekspresowa S1 na odcinku Bielsko-Biała – Zwardoń aktualnie ma długość 45,115 km. Po wybudowaniu ostatniego brakującego odcinka łącznie będzie miała 53,169 km, co umożliwi kierowca przejazd z Bielska-Białej na Słowację w niespełna 30 min.