S11 Kórnik–Ostrów Wielkopolski


 

Opracowania projektowe dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Kórnik – Ostrów Wielkopolski

 

Oddział: GDDKiA w Poznaniu

Długość – około 84 km (w tym dobudowa drugiej jezdni dla obwodnicy Jarocina i Ostrowa Wlkp.)

Obecny etap – proces przygotowawczy - prace projektowe (studialne)

Wartość inwestycji – szacunkowy łączny koszt inwestycji 3 400 000 tys. zł.

 

I. Etapy procesu przygotowania. 

1. Studium Korytarzowe (ukończone)

- 01.2018r. - GDDKiA O/PO podpisała Umowę z JPL Project Sp. z o.o. na wykonanie opracowań projektowych dla drogi ekspresowej S11 dla odcinka Kórnik – Ostrów Wlkp.;

- 12.2018r. – zakończenie etapu SK - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia ZOPI (rekomendacja korytarzy do STEŚ);

 

Na posiedzeniu ZOPI, które odbyło się w dniu 11.12.2018r., przy udziale przedstawicieli władz samorządów terytorialnych, do dalszych prac projektowych na etapie STEŚ zostały zarekomendowane korytarze nr 1, 2 i 3 z korektą korytarza nr 2 w rejonie m. Witaszyce.

 

2. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (trwa)

- II kw. 2019r. – przeprowadzenie konsultacji społecznych (etap STEŚ);

- 10.10.2019r. rozwiązanie umowy z dotychczasowym Wykonawcą opracowań projektowych

- 28.10.2019r. – ogłoszenie przetargu na kontynuację prac projektowych nad etapem STEŚ (wraz z uzyskaniem DŚU) oraz wykonanie koncepcji programowej.

-14.05.2020r. – podpisanie Umowy z nowym Wykonawcą, biurem projektowym Schuessler Plan Inżynierzy Sp. z.o.o.,  na dokończenie opracowań projektowych w zakresie STEŚ wraz z uzyskaniem DŚU i opracowaniem KP.

 

Planowane terminy:

- I kw. 2022r. - wybór wariantu preferowanego do DŚU - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI na etapie STEŚ;

- IV kw. 2022r. - przewidywany termin uzyskania DŚU (wybór wariantu do realizacji).

 

3. Koncepcja Programowa (nierozpoczęta)

- I kw. 2024r. - zakończenie etapu KP - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI.

 

 

II. Opis inwestycji:

1. Przebieg drogi:

Projektowana droga ekspresowa położona jest na obszarze administracyjnym województwa wielkopolskiego, na terenie powiatów:

- poznańskiego - gmina Kórnik;

- średzkiego - gminy Środa Wielkopolska, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Zaniemyśl;

- jarocińskiego - gminy Jarocin, Kotlin;

- pleszewskiego - gminy Pleszew, Dobrzyca, Czermin;

- ostrowskiego - gminy Ostrów Wielkopolski, Raszków;

 

 

GDDKiA

 

Plan orientacyjny 

 

2. Podstawowe parametry techniczne:

- klasa S, przekrój dwujezdniowy, pasy ruchu, 2x2

- Vp = 100 km/h

- konstrukcja nawierzchni na obciążenie 115 kN/oś,

- skrajnia pionowa 5,0m,

- obiekty inżynierskie klasy  A +STANAG 2021 klasy 150

- przekrój normalny:

•   pobocza 2 x min 1,25 m

•   pas awaryjny 2 x 2,50 m

•   pasy ruchu 2 x 3,50 m

•   pas dzielący: opaska wewnętrzna 2 x 0,5 m, część gruntowa min. 4,0 m

 

3. Zakres inwestycji:

W ramach inwestycji przewiduje się:

- budowę nowego odcinka drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu;

- budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych węzłów drogowych;

- budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych przejazdów dla dróg poprzecznych przecinających drogę ekspresową;

- budowę dróg dojazdowych zapewniających dojazd do pól, lasów i posesji;

- budowę obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt);

- budowę przepustów;

- budowę kanalizacji deszczowej;

- budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany dźwiękochłonne, zieleń ochronna, separatory);

- budowę oświetlenia węzłów;

- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, ogrodzenia, oznakowanie);

- przebudowę istniejących urządzeń: energetycznych, telekomunikacyjnych, melioracyjnych, sieci gazowej i instalacji sanitarnych;

- budowę kanałów technologicznych zgodnie z wymogami Ustawy o drogach publicznych art. 39 ust 6;

- ustalenie lokalizacji miejsc obsługi podróżnych;

 

III. Wariantowanie przebiegu drogi:

1. Wariant 1:

Wariant nr 1 jest najbardziej zbliżony do przebiegu istniejącej drogi krajowej nr 11. W rejonie Środy Wielkopolskiej przebieg wariantu nr 1 jest oddalony od miasta ze względu ścisłą zabudowę zurbanizowaną miasta Środy Wielkopolskiej, jej strefy inwestycyjne oraz zabudowę miejscowości ościennych tj. Kijewo czy Słupia Wielka. Następnie wariant przecina pola uprawne, łąki a na fragmencie (za m. Marianowo Brodowskie) przez obszar leśny. Przebieg wariantu zdeterminowany jest również skrzyżowaniem z linią kolejową nr 272 którą przecina na wysokości Nadziejewo (zgodnie z wytycznymi kąt skrzyżowania drogi z linią kolejowa powinien być większy od 60 stopni). Wariant w rejonie Nowego Miasta nad Wartą przechodzi za m. Murzynowo Leśne przez kompleks leśny. Dalej, w rejonie istniejącego mostu przez rzekę Wartę, wariant biegnie równolegle do drogi krajowej nr 11, a następnie projektowana droga S11 włącza się w istniejący odcinek dogi S11 stanowiącej fragment obwodnicy Jarocina. Dalej po „wyjściu” z węzła „Jarocin” przebiega po wschodniej stronie drogi krajowej nr 11 i zbliża się do miejscowości Kotlin. Następnie wariant przecina drogę krajową nr 11 i przechodzi pomiędzy miejscowościami Pleszew, a Kowalew oraz przecina 3-szynową Powiatową Kolej Lokalną. Po ominięciu miasta Pleszew, wariant biegnie po stronie zachodniej drogi krajowej nr 11 w rejonie m. Nowa Wieś i m. Palusz. Na wysokości m. Pleszew przewiduje się łącznik od węzła drogowego Pleszew Południe (S11) do istniejącej drogi krajowej nr 11, a dalej  zaprojektowanie przebiegu DK 12 po stronie  południowej m. Pleszew do włączenia w istniejący ślad DK12 w okolicy m. Brzezie.

Następnie wariant przecinając pola uprawne i łąki pomiędzy m. Sobótka i m. Górzno ponownie przecina istniejącą drogę krajowa nr 11 omijając łukiem m. Górzno. W końcowym kilometrażu projektowanego odcinka S11 wariant nr 1 włącza się w istniejący węzeł „Ostrów Wlkp. Północ”.

 

2. Wariant 2 i 3:

Warianty 1, 2 i 3 w kilku miejscach mają wspólny przebieg po tej samej trasie w planie. Przebieg wariantów 2 i 3 są oddalone w kierunku zachodnim od DK 11 oraz wariantu nr 1 i omijają m.in. miejscowość Sulęcinek, w szczególności wariant nr 2 biegnie po wschodniej a wariant nr 3 po zachodniej stronie m. Sulęcinek. Na wysokości m. Krzykosy warianty nr 2 i 3 łączą się ze sobą, a na wysokości Nowe Miasto ponownie się rozchodzą aby ominąć m. Aleksandrów – wariant nr 3 biegnie po zachodniej stronie m. Aleksandrow, a wariant nr 2 łączy się na tym odcinku z wariantem nr 1. Następnie projektowane warianty S11 włączają się w istniejący odcinek drogi S11 stanowiącej fragment obwodnicy Jarocina. Dalej po „wyjściu” z węzła „Jarocin” przebieg wariantów zlokalizowany jest po wschodniej stronie drogi krajowej nr 11. Wariant nr 2 omija zabudowania m. Witaszyce zbliżając się do terenów leśnych. Następnie warianty zbliżają się do miejscowości Kotlin. W okolicy m. Twardów warianty 2 i 3 odłączają się z wspólnego przebiegu od wariantu nr 1 i przecinając  linie kolejową pod odpowiednim kątem przebiegają po zachodniej stronie m. Kowalew. Warianty 2 oraz 3 w rejonie miasta Pleszew są zdecydowanie oddalone od wariantu 1 i całkowicie omijają obszary rolnicze (w tym szklarnie) dwukrotnie przecinając  linie kolejową nr 272. Na wysokości m. Pleszew przewiduje się łącznik od węzła drogowego Pleszew Południe (S11) do istniejącej drogi krajowej nr 11, a dalej  zaprojektowanie przebiegu DK 12 po stronie  południowej m. Pleszew do włączenia w istniejący ślad DK12 w okolicy m. Brzezie.

Po minięciu miejscowości Pleszew, Sowina Błotna i Borucin warianty 1 i 3  pokrywają się w planie, natomiast wariant 2 odchodzi dalej na zachód, wzdłuż linii kolejowej, a następnie omija miejscowości Borowiec i Górzno i biegnie po terenach miej zamieszkałych. W końcowym kilometrażu projektowanego odcinka S11 wariant nr 1 włącza się w istniejący węzeł „Ostrów Wlkp. Północ”.

 

IV. Obiekty inżynierskie:

Na etapie (STEŚ) zostanie zaprojektowana lokalizacja oraz przyjęta wstępna konstrukcja wiaduktów i mostów drogowych w ciągu drogi ekspresowej (nad liniami kolejowymi, rzekami, drogami i innymi przeszkodami) oraz wiaduktów drogowych nad drogą ekspresową w ciągu dróg publicznych krzyżujących się z planowaną inwestycją. Ponadto, w oparciu o całoroczną inwentaryzację przyrodnicza zostaną zaprojektowane obiekty inżynierskie pełniące funkcję przejść dla zwierząt.

 

V. Węzły drogowe i Miejsca Obsługi Podróżnych.

Dokładna analiza lokalizacji oraz geometrii węzłów drogowych w szczególności pod kątem analiz ruchowych oraz Miejsc Obsługi Podróżnych zostanie przeprowadzona na etapie STEŚ.