S19 Lasy Janowskie - Zdziary


I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość – 9,3km

- obecny etap – w realizacji

- lata realizacji – 2018-2021

- planowana wartość projektu – 382 646 710,59 PLN brutto

 

1.etap zrealizowany

06.2011 - Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ):

07.11.2012 - Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze DKiA przyjęła STE dla drogi S19 na odcinku gr. województwa – węzeł Zapacz

14.11.2012 - Protokół z tego posiedzenia zatwierdził Generalny Dyrektor DKiA, jako preferowany wskazano wariant WS 9

15.03.2013 - Raport oddziaływania na środowisko 

30.04.2014 - Decyzja środowiskowa

08.05.2015 - Ostateczność decyzji środowiskowej

18.09.2015 - ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę

27.02.2017 – zaproszenie do składania ofert w II etapie przetargu na zaprojektowanie i budowę

18.06.2018 - Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę (Wykonawca: konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wartość: 236 328 298,82 PLN brutto)

18.04.2019 - złożenie wniosku o wydanie Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)

15.11.2019 - podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pt. Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów na odcinku węzeł Lasy Janowskie (bez węzła) - węzeł Nisko Południe (z węzłem) - całkowita wartość projektu: 917 408 465,64 zł, w tym dofinansowanie unijne: 468 342 018,53 zł

27.02.2020 - Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID) 

 

2.etap w realizacji

Plac budowy przekazany Wykonawcy - trwa budowa.

 

strona internetowa projektuhttp://s19lasyjanowskie-nisko.pl/

GDDKiA

 

II. Opis inwestycji 

1. Przebieg drogi:

Początek odcinka realizacyjnego przyjęto za węzłem Lasy Janowskie w granicach województwa lubelskiego. Początkowo droga ekspresowa S19 przebiega równolegle do istniejącej drogi krajowej DK19. Następnie po przekroczeniu rzeki Bukowa droga kieruje się w lewo omijając stawy, przecina obszary leśne gdzie zlokalizowano po obu stronach drogi MOP Bukowa rodzaju I.  Po wschodniej stronie, za cmentarzem droga omija miejscowość Domostawa. Dalej przecina kompleks leśny i krzyżuje się z DK19, kierując się przez obszary polno – leśne w stronę miejscowości Kutyły, którą omija od zachodu. Następnie kieruje się na wschód i w okolicy miejscowości Zdziary poprzez  łącznik dochodzi  do drogi krajowej nr 19) w węźle Zdziary.

 

Mapa

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna: S
- prędkość projektowa: 100 km/h
- prędkość miarodajna: 110 km/h
- liczba pasów ruchu: 2x2 (docelowo 2x3)
- szerokość pasa ruchu: 3,5 m
- szerokość opasek wewnętrznych: 0,5 m
- szerokość pasa awaryjnego: 2,5 m
- szerokość pasa dzielącego: 4,0 m
- szerokość poboczy gruntowych: min. 0,75 m
- skrajnia pionowa: min. 5,0 m
- obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
 

3. Zakres inwestycji:

Zakres robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu drogi ekspresowej S-19 na odcinku od węzła Lasy Janowskie do węzła Zdziary wraz z węzłem Zdziary, skrzyżowaniami, miejscami obsługi podróżnych, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną nie związaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni dogęszczającej.

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi:

W ramach raportu rozpatrywano pięć wariantów przebiegu drogi ekspresowej S19 na odcinku gr. województwa – węzeł Zapacz: WS5, WS6, WS7, WS8, WS9. W decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 30 kwietnia 2014 roku wybrano wariant WS 9 w km 0+000 – 8+750.

 

5. Obiekty inżynierskie:

- mosty: 2
- wiadukty (w tym przejścia dla zwierząt dużych i średnich górą i dołem): 10
- kładka dla pieszych: 1
- przepusty (w tym zespolone z przejściami dla zwierząt): 15

Po szczegółowej analizie terenowej i przyrodniczej może nastąpić optymalizacja ilości, parametrów i lokalizacji przejść dla zwierząt.

 

6. Węzły:

Na przedmiotowym odcinku drogi przewidywana jest budowa jednego węzła drogowego Zdziary – węzeł typu WB typu karo wraz z niezbędnym przełożeniem/przebudową dróg dochodzących do węzła

 

7. MOP-y:

Na przedmiotowym odcinku drogi przewidywana jest budowa jednej pary MOP I Bukowa. MOP rodzaju I pełni funkcję wypoczynkową. Jego podstawowe wyposażenie stanowią stanowiska postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych, jezdnie manewrowe, urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie.


III. Ochrona środowiska

Zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 30.04.2014 r. oraz decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 08.05.2015 r., przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje wykonanie: 

  • przejść dla zwierząt małych, średnich i dużych oraz schronień dla ptaków i nietoperzy w celu ochrony dziko żyjącej fauny,
  • urządzeń podczyszczających wody opadowe, zbiorników retencyjnych,  retencyjno – infiltracyjnych i infiltracyjnych dla ochrony przed zanieczyszczeniem wód,
  • ekranów akustycznych celem ochrony akustycznej otaczającego terenu.