S19 Nisko Południe - Podgórze


I.Podstawowe informacje o inwestycji

- długość – około 11,5 km

- obecny etap – w realizacji

- lata realizacji - 2018 - 2022

- wartość projektu – 351 672 704,27 PLN brutto

 

1.etap zrealizowany:

02.02.2012 - Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ)

18.14.2012 - Raport oddziaływania na środowisko

30.04.2014 - Decyzja środowiskowa

08.05.2015 - Ostateczność decyzji środowiskowej

15.11.2016 - Posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć INwestycyjnych (KOPI)

23.12.2016 - Zatwierdzenie protokołu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI)  

18.09.2015 - Ogłoszenie przetargu na realizację

23.06.2017 - Zaproszenie do składania ofert

14.11.2018 - Podpisanie umowy na realizację systemem projektuj-buduj (Wykonawca: Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcciones S.A. za kwotę 272,5 mln zł)

12.09.2019 - Złożenie wniosku o wydanie Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)

19.09.2019 - Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pt. Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. w. Nisko Południe (bez węzła) – w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) - planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 848 408 745,83 zł. Wysokość dofinansowania UE: 412 806 332,82 zł

31.01.2020 - otrzymano ZRID

 

2. etap w realizacji

Plac budowy przekazany Wykonawcy - trwa budowa

 

strona internetowa projektu: http://www.s19-nisko-podgorze.pl/ 

GDDKiA

II.Opis inwestycji

1.Przebieg drogi

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i budowa, drogi ekspresowej S19 od węzła Nisko Południe (bez węzła) do węzła Podgórze (bez węzła) na odcinku od km 419+150,00 do km 430+300,00  (tj. od ok. km 22+305 do ok. km 33+455 – kilometraż na podstawie DŚU). Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S19 leżącej w szlaku komunikacyjnym Via Carpatia przebiegającym przez Litwę, Polskę, Słowację i Węgry oraz zlokalizowany jest na terenie województwa podkarpackiego, w powiecie niżańskim, na terenie gmin Nisko i Jeżowe.

 

Początek przedmiotowego odcinka S19 przyjęto za węzłem Nisko Południe tuż za przecięciem drogi ekspresowej z linią kolejową LK65. Trasa drogi ekspresowej biegnie w okolicy m. Nowosielec w kierunku południowym, po zachodniej stronie DK19 (w przybliżeniu równolegle do niej). Następnie krzyżując się bezkolizyjnie z DK19 odbija w kierunku południowo – wschodnim.  W km 428+400 zlokalizowano dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP typu II Jeżowe po stronie lewej i MOP typu III Kamień po stronie prawej. Przedmiotowy odcinek  kończy się przed węzłem „Podgórze” gdzie droga ekspresowa S19 przecina się z drogą wojewódzką DW861.

 

Zakres robót obejmuje wykonanie dwujezdniowej  drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą miejsca na zewnątrz pod trzeci pas ruchu, z drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, wraz z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni dogęszczającej.

 

GDDKiA 

 

2.Podstawowe parametry techniczne

klasa techniczna - S,

prędkość projektowa – 100 km/h,

prędkość miarodajna – 110 km/h,

liczba pasów ruchu – 2x2,

szerokość pasa ruchu – 3,5 m,

szerokość opasek wewnętrznych – 0,5 m,

szerokość pasa awaryjnego – 2,5m

szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami -  5,0m 

szerokość poboczy gruntowych – min 0,75 m,

skrajnia pionowa – 5,0 m,

obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś,
 

3.Zakres inwestycji obejmuje:

 • budowę drogi ekspresowej po nowym śladzie,
 • dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): MOP II Jeżowe i MOP III Kamień,
 • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
 • budowę dróg innych niż droga ekspresowa (w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, budowa dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe),
 • budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
 • wykonanie przejazdów awaryjnych oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,
 • pasy technologiczne,
 • obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową,
 • system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,
 • urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń,
 • infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod
  i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,
 • wyburzenia budynków i obiektów budowlanych,
 • sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,
 • oświetlenie drogowe,
 • urządzenia BRD: oznakowanie drogi ekspresowej i dróg związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej,
 • wzmocnienie podłoża gruntowego w zakresie dostosowania do warunków gruntowo-wodnych
 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 • wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych,
 • System Zarządzania Ruchem,
 • przełożenie lub przebudowę koryt cieków w zakresie uzgodnionym z ich administratorem/ zarządcą,
 • wycinkę i nasadzenie drzew i krzewów.

4.Obiekty inżynierskie

 • 5 wiaduktów drogowych
 • 3 przejścia dla zwierząt górą 
 • 3 przejścia dla zwierząt dołem
 • 9 przepustów o funkcji ekologicznej

III. Ochrona środowiska

Zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30.04.2014 r. oraz decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 08.05.2015 r. przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje wykonanie:

- przejść dla zwierząt małych, średnich i dużych oraz schronień dla ptaków i nietoperzy w celu ochrony dziko żyjącej fauny,

- zbiorników kompensacyjnych dla płazów,

- urządzeń podczyszczających wody opadowe, zbiorników retencyjnych dla ochrony przed zanieczyszczeniem wód,

- ekranów akustycznych celem ochrony akustycznej otaczającego terenu.