S19 Kamień - Sokołów Małopolski Północ


I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość - ok. 8,2 km

- obecny etap – w realizacji

- lata realizacji - 2018-2022

- wartość projektu - 286 403 716,49 zł

 

1.etap zrealizowany:

01.2012 - Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe etap II (STEŚ II)

18.10.2012 - Przyjęcie STEŚ II dla drogi S19 na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze DKiA 

07.01.2013 - Zatwierdzenie przez  Generalnego Dyrektor DKiA protokołu z posiedzenia KOPI, jako preferowany wskazano wariant WS9 jako alternatywny wariant WS 5J

18.04.2012 - Uzgodnienie raportu oddziaływania na środowisko

30.04.2014 - Uzyskanie decyzji środowiskowej

08.05.2015 - Ostateczność decyzji środowiskowej

18.09.2015 - Ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę (I etap)

23.06.2017 - II etap przetargu - zaproszenie do składania ofert

21.12.2018 - Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę. Wykonawca Budimex S.A.

19.09.2019 - Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pt. Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. w. Nisko Południe (bez węzła) – w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) - planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 848 408 745,83 zł. Wysokość dofinansowania UE: 412 806 332,82 zł

18.10.2019 - Złożenie do Wojewody Podkarpackiego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID)

 

2.etap w realizacji

Złożono do Wojewody Podkarpackiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID)

 

strona internetowa projektu: http://www.s19-kamien-sokolow.pl/  

GDDKiA

II. Opis inwestycji

1.Przebieg drogi

Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Kamień (z węzłem) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) stanowi fragment drogi ekspresowej S19 leżącej w szlaku komunikacyjnym Via Carpatia przebiegającym przez Litwę, Polskę, Słowację i Węgry i zlokalizowany jest na terenie województwa podkarpackiego, w powiecie: rzeszowskim, na terenie miasta i gminy Sokołów Małopolski oraz gminy Kamień.

Długość tego odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej wynosi około 8,2 kilometrów. Dostępność drogi dla użytkowników będzie zapewniona jedynie w węzłach drogowych: Kamień i Sokołów Małopolski Północ, natomiast ruch lokalny będzie się odbywać za pomocą dróg zbiorczych oraz bezkolizyjnych przejazdów drogowych z jednej strony drogi na druga (bez połączenia z droga ekspresowa).

 

Plan orientacyjny 

Orientacja na mapie województwa 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna  -  S
- prędkość projektowa  - 100 km/h
- prędkość miarodajna -  110 km/h
- liczba pasów ruchu -  2 x 2
- szerokość pasa ruchu -  3,5 m
- szerokość opasek wewnętrznych -  0,5 m
- szerokość pasa awaryjnego  - 2,5m
- szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami  - 5,0m
- szerokość poboczy gruntowych – min.  0,75 m
- obciążenie nawierzchni -   115 kN/oś
 

3. Zakres inwestycji

Inwestycja swym zakresem obejmuje budowę: dwujezdniowej drogi ekspresowej o nawierzchni bitumicznej, węzłów drogowych: Kamień i Sokołów Małopolski Północ, Miejsc Obsługi Podróżnych MOP I Górno Wschód i MOP I Górno Zachód, Obwodu Utrzymania Drogowego na terenie węzła Sokołów Małopolski Północ, obiektów inżynierskich (wiadukty drogowe, przejścia dla zwierząt, przepusty nad ciekami), dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, systemu odwodnienia, przebudowa dróg publicznych, sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowych oraz budowa infrastruktury służącej ochronie środowiska (przejścia dla zwierząt, przepusty, ekrany akustyczne, ekrany chroniące nietoperze siatki wygradzające, urządzenia podczyszczające wody opadowe) a także wykonanie innych prac niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania drogi ekspresowej.

 

4. Obiekty inżynierskie

6  obiektów  nad drogą  ekspresową (wiadukty w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową),

1 przejście górne dla średnich zwierząt,

1 przejście dolne dla średnich zwierząt

2 przepusty do celów ekologicznych

 

5. Węzły

Węzeł Kamień

W węźle Kamień droga krajowa nr DK19 będzie krzyżować się z drogą ekspresową S19 i będzie przebiegać nad nią w sposób bezkolizyjny poprzez wiadukt WD36. Wykonany węzeł zapewni wszystkie relacje skrętne drogi krajowej DK19 z drogą ekspresową S19.  Skrzyżowanie drogi krajowej  z drogą ekspresową będzie wykonane w postaci węzła typu typu WB o kształcie pół karo i pól półkoniczyny. Łącznice P1 po stronie lewej (wschodniej) będą mieć kształt karo, natomiast po stronie prawej, łącznice P1 i 2xP1 zostaną zlokalizowane w północno - zachodniej ćwiartce i będą posiadać kształt typu półkoniczyna. Połączenie łącznic typu P1 i 2xP1 z DK19 zostanie zapewnione poprzez dwa średnie, jednopasowe ronda W ramach korekty przebiegu drogi krajowej (przebudowy drogi krajowej) zostanie zapewnione  prowadzenie ruchu pieszo - rowerowego.

 

Węzeł  Sokołów Małopolski Północ

W węźle Sokołów Małopolski Północ droga krajowa nr DK19 będzie krzyżować się z drogą ekspresową i będzie przebiegać nad nią w sposób bezkolizyjny poprzez wiadukt 44WD. Wykonany węzeł zapewnii wszystkie relacje skrętne drogi krajowej DK19 z drogą ekspresową S19. Skrzyżowanie drogi krajowej DK19 z drogą ekspresową zostanie wykonane w postaci węzła typu WB o kształcie półkoniczyny z łącznicami w ćwiartkach przeciwległych oraz dwoma rondami na drodze krajowej DK19. Połączenie łącznic typu P1 i 2xP1 z DK19 zostanie zapewnione poprzez dwa średnie, jednopasowe ronda. W ramach korekty przebiegu drogi krajowej (przebudowy drogi krajowej) zostanie zapewnione prowadzenie ruchu pieszo - rowerowego.


III. Ochrona środowiska

Zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30.04.2014 r. oraz decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 08.05.2015 r. przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje wykonanie:

- przejść dla zwierząt małych i średnich oraz schronień dla ptaków i nietoperzy  w celu ochrony dziko żyjącej fauny,

- urządzeń podczyszczających wody opadowe, zbiorników retencyjnych, retencyjno-infiltracyjnych i infiltracyjnych dla ochrony przed zanieczyszczeniem wód,

- ekranów akustycznych celem ochrony akustycznej otaczającego terenu.