Wyniki badania ankietowego preferencji mieszkańców dotyczących wariantów rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski-Kalisz-Konin, przeprowadzonego podczas konsultacji społecznych.


W związku z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi do rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski- Kalisz-Konin, po zebraniu i przeanalizowaniu wszystkich uwagi i wniosków zainteresowanych mieszkańców, opracowano Raport z konsultacji, który prezentujemy poniżej.

Raport ten zawiera m.in. wyniki badania ankietowego preferencji mieszkańców dotyczących wariantów rozbudowy drogi krajowej nr 25 oraz odniesienie się do zgłoszonych uwag.

W trakcie konsultacji społecznych  ze wszystkich gmin wpłynęło 1884 ankiet oraz 27 pism, w których mieszkańcy wypowiadali się co do przebiegu zaproponowanych wariantów rozbudowy drogi krajowej nr 25.

Poniżej prezentujemy plan orientacyjny z „wariantem wynikowym” przedstawiającym przebieg drogi preferowany przez mieszkańców poszczególnych gmin, określony na podstawie zebranych ankiet.

Należy zaznaczyć, iż wszystkie trzy warianty, w kolejnym etapie prac projektowych poddane zostaną analizie wielokryterialnej, która umożliwi  ich uszeregowanie według  przyjętych  kryteriów, nie tylko społecznych, ale także technicznych, środowiskowych, transportowych czy też ekonomicznych.  Pełna analiza wielokryterialna, przeprowadzona według wszystkich tych kryteriów, pozwoli poznać preferowany wariant  dalszych etapów prac, który zostanie wskazany we wniosku o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.