Dialog techniczny wspierający proces opracowania metody i wytycznych Generalnego Pomiaru Ruchu w roku 2020, w zakresie technologii wideorejestracji


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza do wzięcia udziału w dialogu technicznym, którego celem będzie wsparcie procesu przygotowania zasad i metody przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu 2020 - w szczególności w zakresie wykorzystania w pomiarach technologii wideorejestracji pojazdów. Przedstawione w trakcie dialogu informacje będą wykorzystane do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności wymagań dla  pomiarów bezpośrednich, przetwarzania danych oraz zasad nadzoru nad GPR.

 

Wnioski o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym można składać osobiście w kancelarii Urzędu lub listownie na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Departament Studiów, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Dialog techniczny - DS WSD; nr sprawy: DS.WSD.Z2.4084.10.2018.37.KŻ, JM”.

 

Termin składania dokumentów upływa 14 marca br. o godz. 15.00