Praca w GDDKiA

Nabór na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej.

 

Nabór do służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny, oparty na Ustawie z dnia 21 listopada 2008r o służbie cywilnej (Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505) oraz Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141).

W naborze może wziąć udział każdy, kto spełnia wymagania formalne.W ogłoszeniu o naborze wymienia się wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne oraz dodatkowe. Wskazuje się również: zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku, wymagane dokumenty oraz termin i miejsce ich składania.

Pamiętać należy, że:

 • aby przejść do kolejnego etapu naboru, należy spełnić wszystkie wymagania niezbędne,
 • jeśli spełnione są  wymagania dodatkowe, szanse rosną,

Złożenie oferty:

 • starannie przygotowaną ofertę należy złożyć w terminie. Przekroczenie terminu lub złożenie oferty niekompletnej może skutkować jej odrzuceniem,
 • jeśli dokumenty przesyłane są przez Internet, należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przesłać za pomocą platformy ePUAP.

KOLEJNE ETAPY NABORU

 • po upływie terminu na składanie ofert GDDKiA sprawdza, którzy kandydaci spełniają wymagania formalne,
 • jeżeli kandydat/kandydatka spełnia  wymagania formalne, przechodzi do kolejnego etapu,
 • GDDKiA określa liczbę etapów naborów. W ramach poszczególnych naborów stosuje różne metody i techniki oceny kandydatów np. pisemne testy wiedzy, sprawdzenie praktyczne znajomości MS Office, praktyczne sprawdzenie znajomości języka obcego, rozmowę kwalifikacyjną,
 • po ostatnim etapie powstaje lista nie więcej niż pięciu osób, które spełniają wszystkie wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniają wymagania dodatkowe,
 • o tym, kto zostanie zatrudniony, decyduje Dyrektor Generalny GDDKiA.

Propozycja pracy jest składana kandydatowi, który w naborze na dane stanowisko spełniał wymagania niezbędne  i w najlepszym stopniu wymagania dodatkowe. Zatrudnienie  w służbie cywilnej mogą znaleźć osoby gotowe wykonywać zadania państwa w sposób rzetelny, bezstronny i politycznie neutralny.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

Baza ogłoszeń -> https://nabory.kprm.gov.pl/

Oferty pracy w służbie cywilnej zamieszczane są również w Biuletynie Informacji Publicznej GDDKiA, pod adresem https://gddkia.bip.gov.pl/zatrudnienie/zatrudnienie.html  a także w siedzibie urzędu – w miejscu powszechnie dostępnym.

W GDDKiA funkcjonują także stanowiska poza korpusem służby cywilnej. W przypadku zatrudnienia na stanowiskach poza służbą cywilną (SC)  zasady zatrudnienia są regulowane umowami o pracę. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku Kodeks Pracy. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy poza S.C. w GDDKiA dostępne są w BIP:

https://gddkia.bip.gov.pl/zatrudnienie/zatrudnienie.html

Aplikacje można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub na specjalny adres e-mail podany każdorazowo w ogłoszeniu o pracę.

Praktyki, Staże, Wolontariat.

W naszym urzędzie możliwe jest odbycie bezpłatnych praktyk studenckich organizowanych w ramach:

- umowy zawieranej pomiędzy GDDKiA  a uczelnią,  

- stażu organizowanego w ramach umowy zwieranej pomiędzy GDDKiA  a Urzędem Pracy,

- wolontariatu organizowanego w ramach umowy zwieranej pomiędzy GDDKiA a wolontariuszem.
 

Praktyki organizowane są dla studentów wszystkich lat studiów.

 • praktyki organizowane są zarówno w ramach praktyki obowiązkowej jak i z inicjatywy studenta (nieobowiązkowe).
 • terminy praktyki dostosowywane są do możliwości obu stron a harmonogram i godziny pracy ustalane są pomiędzy opiekunem a praktykantem.
 • warunkiem niezbędnym do przystąpienia do praktyki jest posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki studenckiej (ubezpieczenie przez szkołę lub ubezpieczenie indywidualne).

Wolontariat

 • świadczenia wolontariuszy wykonywane są w zakresie, w sposób i w czasie określonym w porozumieniu zawartym z korzystającym.  
 • wolontariat organizowany jest na okres powyżej 30 dni. Harmonogram i godziny pracy ustalane są pomiędzy opiekunem a wolontariuszem.
 • warunkiem niezbędnym do przystąpienia do praktyki jest posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania wolontariatu.

Staże absolwenckie

Staże organizowane w GDDKiA realizowane są w ramach projektów finansowanych przez:

 • urzędy pracy,
 • uczelnie.

Staż jest realizowany zgodnie z treścią zawartej umowy, regulującej prawa i obowiązki instytucji organizującej, GDDKiA i stażysty. W przypadku stażu umowa podpisywana jest pomiędzy GDDKiA a instytucją organizującą, która wyraziła zgodę na sfinansowanie stażu dla bezrobotnego stażysty.

 

Szczegółowe informacje o praktykach,  wolontariacie i stażach absolwenckich  w GDDKiA można uzyskać pod numerem telefonu 22 375 86 18, 22 375 89 43 oraz adresem mailowym praktyki@gddkia.gov.pl.

Aplikacje zawierające CV oraz List Motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której miałby odbyć się staż/praktyka/wolontariat należy kierować na adres: praktyki@gddkia.gov.pl