przepisy


SIECI UZBROJENIA TERENU – OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE

 

Ustawa o drogach publicznych ( Dz. U. nr 204 z 2004 roku ze zm. )

 

·                    art.39 ust.3  -  w szczególnie uzasadnionych wypadkach lokalizowanie w pasie drogowym  obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego  może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

·                    art.39 ust 3a – inwestor przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego ( przed uzyskaniem pozwolenia na budowę ).

·                    art.39 ust.5 – jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia, koszt tego przełożenia ponosi:

-               zarządca drogi  w przypadku gdy okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym jest krótszy lub równy 4 lata, licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi, pod warunkiem zachowania dotychczasowych właściwości użytkowych oraz parametrów technicznych urządzenia,

-               właściciel urządzenia lub obiektu  w przypadku gdy okres umieszczenia urządzenia jest dłuższy niż 4 lata, licząc od dnia wydania zezwolenia albo na żądanie właściciela wprowadzono ulepszenia w urządzeniu lub obiekcie.

·                    art.42 ust.1  - zabrania się umieszczania nadziemnych  urządzeń  liniowych  wzdłuż pasów drogowych, poza terenem zabudowy, w odległości mniejszej niż 5m od granicy pasa, z zastrzeżeniem ust.2 i 3

        ust.2 – w szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z potrzebami obronnymi i zadaniami na rzecz obronności kraju oraz ochrony środowiska umieszczenie urządzenia w odległości mniejszej może nastąpić za zgoda zarządcy drogi,

           ust.3 – urządzenia mogą być umieszczane na warunkach określonych przez zarządcę drogi :

1.      na obszarach  narażonych na niebezpieczeństwo powodzi – na skarpach nasypów drogowych, z wyjątkiem nasypów spełniających jednocześnie funkcję wałów przeciwpowodziowych, a w przypadku braku takiej możliwości
 - na krawędzi korony drogi,

2.      na terenach górskich , zalesionych i w parkach narodowych – w pasie drogowym poza koroną drogi – na warunkach określonych przez zarządcę drogi i za jego zgodą.

·                    art.43 ust.1 – obiekty budowlane przy drodze krajowej powinny być usytuowane w odległości  10 m na terenie zabudowy i 25 m poza terenem zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni,

·                    art.43 ust. 2  - w szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż  w ust.1, może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi , wydaną przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy.

 

 

 

 

 

 

Prawo Budowlane ( Dz. U. nr 207 z 2003 roku ze zm. )

 

·       art.3 pkt 3 budowla to każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem malej architektury - między innymi  sieci techniczne , sieci uzbrojenia terenu,

- urządzenie techniczne

·       art.29 pozwolenia na budowę nie wymaga :

-budowa przyłączy  :  elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych,    cieplnych i telekomunikacyjnych; instalacji telekomunikacyjnych

-przebudowa sieci  elektroenergetycznych , wodociągowych,  kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych

-remont istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych

·       art.29a budowa przyłączy wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- do budowy przyłączy stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

- przepisów podanych wyżej nie stosuje się , jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia robót.

 

 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

art. 53 ust.4 pkt 9  - Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi – w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego lub obszarów przyległej do ujętej w planie projektowanej inwestycji drogowej

 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad  ( Dz.U. nr 129 z 2004 r.)

 

 

 

 

 

 

 

TRYB POSTĘPOWANIA PRZY WYDAWANIU ZGODY NA UMIESZCZENIE SIECI UZBROJENIA TERENU W PASIE I POZA PASEM DROGOWYM

 

 

 

1.            W przypadku złożenia wniosku do zarządu drogi bez dołączonej decyzji o lokalizacji celu publicznego ( o  warunkach  zabudowy ), jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wniosek ten zostaje zwrócony wraz z wezwaniem do wystąpienia o wydanie wyżej wymienionej decyzji, a postępowanie zostaje zawieszone. Zawieszenie zostaje wydane w formie postanowienia .

2.            Jeżeli w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego (o warunkach zabudowy ) organ (np.Wójt) wystąpi do zarządu drogi o opinię, to wydawana jest w formie postanowienia na podstawie  art.53 ust.4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku lokalizowania sieci poza pasem drogowym  lub w formie pisma jeżeli dot. sieci lokalizowanych w pasie drogowym.

3.            W przypadku kiedy wnioskodawca posiada decyzję o lokalizacji celu publicznego (o warunkach zabudowy ) lub zaświadczenie o zgodności z planem miejscowym ( wypis z planu zagospodarowania ), zarząd drogi wydaje decyzję ( zezwolenie ) na lokalizowanie sieci w pasie drogowym na podstawie art.39 ust.3 ustawy o drogach publicznych .

4.            Przed wydaniem pozwolenia na budowę zarząd drogi uzgadnia projekt budowlany sieci w części dotyczącej drogi.

5.            Przed rozpoczęciem robót zarząd drogi wydaje decyzję na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzenia oraz nalicza stosowne opłaty.

 

 

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AWARII SIECI UZBROJENIA TERENU W PASIE DROGOWYM

 

1.    W razie konieczności usunięcia awarii urządzeń nie związanych z obsługą ruchu,   wykonawca niezwłocznie zawiadamia zarządcę drogi o wystąpieniu awarii w pasie drogowym i w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa.

2.  Rejon  określa w drodze decyzji administracyjnej warunki zajęcia i ustala wysokość opłat.