Awarie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogami

Awarie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogami

 

Awarie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego znajdujących się w pasie drogowym

I. Wymagania formalne

W przypadku konieczności usunięcia awarii urządzeń w pasie drogowym prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie właściwy terytorialnie Rejon GDDKiA podlegający Oddziałowi w Kielcach. Zarządca drogi przekazuje pas drogowy w celu usunięcia awarii (na tą okoliczność jest sporządzany protokół przekazania pasa). Zajmujący pas drogowy jest zobowiązany zapewnić bezpieczne warunki dla ruchu drogowego i pieszych oraz przywrócić pas do stanu pierwotnego. Po  zakończeniu robót związanych z usunięciem awarii Zajmujący pas winien poinformować o tym fakcie zarządcę drogi (na tą okoliczność sporządzani jest protokół  odbioru pasa). Po usunięciu awarii i uporządkowaniu terenu pasa drogowego zajmujący winien wystąpić do właściwego Rejonu GDDKiA o naliczenie z tego tytułu opłat. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii do pobrania w linku na dole strony.
Wzory protokołów: przekazania pasa drogowego dla wykonawcy robót, odbioru pasa drogowego po wykonaniu robót są dostępne na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl w przesuwnym pasku (na dole strony) w zakładce pn.: „Wzory wniosków, zawiadomień oraz protokołów związanych z zarządzaniem pasem drogowym dróg krajowych” (lp. 9,10)

II. Miejsce złożenia dokumentów:

 

Właściwy miejscowo Rejon GDDKiA:

Rejon Kielce - 25-756 Kielce, ul. Krakowska 54;
Rejon Busko Zdrój - 28-100 Busko Zdrój, ul. Batalionów Chłopskich 5;
Rejon Opatów - 27-500 Opatów , ul. Ćmielowska 4;
Rejon Starachowice - 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 15;
Rejon Jędrzejów - 28-300 Jędrzejów, ul. Kielecka 55.

III. Termin i sposób załatwiania wniosków.

 

Zarządca drogi na wniosek  Wykonawcy robót (Inwestora) wydaje decyzję, w której jest wskazany termin, powierzchnia zajętego pasa drogowego oraz opłata za zajęcie pasa drogowego.
W porozumieniu Strony ustalają również warunki zajęcia pasa drogowego. Zajmujący pas drogowy jest bowiem zobowiązany zapewnić bezpieczne warunki dla ruchu drogowego i pieszych oraz przywrócić pas do stanu pierwotnego, w określonym terminie.
Wydanie opinii w formie pisma w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 Kpa).
Jednakże z zarządca dróg krajowych dokłada wszelkich starań, aby sprawy były rozpatrywane w terminie krótszym, bez zbędnej zwłoki.

 

IV. Kary pieniężne


W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenia ustalonego w porozumieniu terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca drogi wymierza karę pieniężną w wysokości 10 - krotności opłaty ustalonej zgodnie z art. 40 ust.4 ustawy o drogach publicznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 1440)