Współpraca wielostronna


PIARC

Światowe Stowarzyszenie Drogowe

PIARC jest stowarzyszeniem, umożliwiającym swoim partnerom – zarówno sektora państwowego jak i prywatnego – wymianę wiedzy, doświadczeń oraz wizji rozwoju we wszelkich aspektach drogownictwa w ramach istniejących grup roboczych.

Najważniejsze wydarzenia:

  • Światowy Kongres Drogowy – organizowany co 4 lata
  • Zimowy Światowy Kongres Drogowy – organizowany co 4 lata
  • międzynarodowe seminaria

Aktywność GDDKiA

Wytypowani pracownicy GDDKiA biorą udział w pracach technicznych grup roboczych (Projektowanie i zarządzanie bezpieczną infrastruktura drogową, Obsługa sieci drogowej, Zarzadzanie tunelami drogowymi, Zarządzanie zasobami drogowymi, Nawierzchnie Drogowe, Mosty drogowe).

 

CEDR

 

(Conference of European Directors of Road)

Konferencja Europejskich Dyrektorów Dróg

Profil działalności

CEDR zajmuje się wszystkimi aspektami rozwoju transportu drogowego.  Opracowuje wspólną dla centralnych administracji drogowych w Europie politykę rozwoju transportu drogowego i ściśle współpracuje z Komisją Europejską.

Najważniejsze wydarzenia:

• Transport Research Arena – organizowana co 2 lata

Aktywność GDDKiA

Wytypowani pracownicy GDDKiA biorą udział w pracach technicznych grup roboczych (Wskaźniki dla sieci drogowej, Zarządzanie majątkiem drogowym, Procedura przetargowa i zamówienia publiczne, Ulepszenia w zakresie BRD, Hałas drogowy, Zmiany klimatyczne, Rola dróg w transporcie multimodalnym, ITS a krajowe administracje drogowe).

 

ERTICO

(European Road Transport Telematics Implementation Co-ordination Organisation)

Europejska Organizacja Koordynująca Wdrażanie Telematyki Transportu Drogowego

 

Profil działalności

Celem ERTICO jest podejmowanie wszelkich inicjatyw służących upowszechnianiu w Europie systemów inteligentnego transportu, umożliwiających wzajemną komunikację pomiędzy pojazdami oraz infrastrukturą drogową.

 

Najważniejsze wydarzenia:

• doroczne Generalne Zgromadzenie oraz warsztaty

• współudział w organizacji konferencji o zasięgu światowym i europejskim ITS Europe oraz ITS World Congress

 

TEM

Projekt Organizacji Narodów Zjednoczonych mający na celu ułatwienie transportu w Europe, zwiększenia jakości infrastruktury drogowej oraz wyrównywanie różnic w rozwoju tej sieci pomiędzy państwami projektu.

Najważniejsze wydarzenia:

• warsztaty i seminaria

• współudział w organizacji konferencji o zasięgu światowym – współpraca z organizacją HEEP z USA

 

 

Aktualności

Współpraca dwustronna

Współpraca wielostronna

Linki