Budowa Obwodnicy Głogowa w ciągu DK12 - umowa STEŚ

Wrocławski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał w Głogowie umowę na „Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowego dla zadania pod nazwą: „Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12”.Droga krajowa nr 12 biegnie równoleżnikowo przez Polskę od granicy z Niemcami w Łęknicy do granicy z Ukrainą w Dorohusku, przez 6 województw: lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i lubelskie. Przecina m.in. DK18 (na węźle Królów), A1 (na węźle Tuszyn) oraz trasy europejskie E372 i E373 (Polska – Ukraina). Całkowita długość DK12 wynosi 757 km, natomiast na terenie województwa dolnośląskiego liczy ok. 50 km i graniczy z województwami lubuskim oraz wielkopolskim. Przebiega przez centrum Głogowa oraz okoliczne miejscowości: Dankowice, Nielubia i Serby. Na terenie miasta ma przebieg uliczny i nie jest przystosowana do przenoszenia istniejącego natężenia ruchu, w tym ruchu ciężarowego i tranzytowego. Wzmożony ruch samochodów ciężarowych związany jest z przemysłowym charakterem miasta. Nowo wybudowana Obwodnica pozwoli na wyeliminowanie ruchu samochodowego z terenu miasta Głogowa, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców.

 

Umowa z wykonawcą STEŚ Obwodnicy Głogowa

Umowa na opracowanie projektowe została zawarta 22.08.2018r. z firmą Transprojekt Gdański Sp. z o.o. z Gdańska. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie 38 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wartość kontraktowa zadania wynosi 5 632 170,00 zł brutto.

 

Zadaniem opracowania STEŚ jest przede wszystkim: 

 • wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia; 
 • uściślenie przebiegu tras trzech wariantów, które były wybrane na etapie „Studium Korytarzowego”;
 • ustalenie parametrów technicznych obiektów budowlanych; 
 • umożliwienie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 
 • ustalenie efektywności i optymalizacji kosztów budowy Obwodnicy.

Cele budowy Obwodnicy Głogowa

Głównymi zamierzeniami inwestycji są poprawa przepustowości układu komunikacyjnego, która ma stanowić fragment połączenia drogi krajowej nr 12 z nowo wybudowaną drogą ekspresową S3 na terenie województwa dolnośląskiego oraz wyeliminowanie ruchu tranzytowego z terenu Głogowa, co tym samym poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie miasta. W ramach budowy Obwodnicy planowana jest budowa nowego mostu przez rzekę Odrę w Głogowie, który będzie dostosowany do wymogów Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie referencyjnego minimalnego prześwitu na poziomie 5,25m.

 

Wstępne parametry techniczne Obwodnicy Głogowa

Przewidywane parametry techniczne odcinka: 

 • długość odcinka około 20 km 
 • klasa techniczna drogi GP 
 • przekrój 2+1
  (ostateczny przekrój uzależniony od poziomu natężenia ruchu) 
 • szerokość pasa ruchu 3,5 m 
 • szerokość pasa poboczy 1,5 m 
 • obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

Wartość inwestycji jaką jest Budowa Obwodnicy Głogowa szacuje się na ok. 750 mln. złotych.

Realizacja zadania planowana jest w systemie „projektuj i buduj” w latach 2022-2025.

Zadanie zostało umieszczone w Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014 - 2023.

 

Orientacyjne warianty Obwodnicy Głogowa