Umowa na kolejne zadanie z Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych podpisana

Podpisana została umowa na projekt i rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 53 o długości 6,1 km od msc. Rozogi do msc. Dąbrowy. Wykonawcą zadania o wartości 26,8 mln zł będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp. z o.o. z Ostrołęki. Planowany czas realizacji to 15 miesięcy.Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”.  Zadaniem wykonawcy będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie załączonego projektu wykonawczego przebudowy DK nr 53 opracowanego w 2008 r. oraz w oparciu o wymagania GDDKiA zawarte w specyfikacji przetargowej i uzyskanie w imieniu i na rzecz inwestora wszystkich wymaganych prawem warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.

 

W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa konstrukcja nawierzchni drogi, dostosowana do obciążenia 115kN/oś. Jezdnia zostanie poszerzona do szerokości 8m w Rozogach, na pozostałym odcinku do 7m. Przewidziana jest korekta łuków poziomych i pionowych.  Przebudowane zostaną skrzyżowania, chodniki, zjazdy i odwodnienie drogi. Powstaną zatoki autobusowe. Wykonane będzie oznakowanie poziome i pionowe. Zostanie wybudowany również kanał technologiczny.

 

Przebudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Rozogi - Dąbrowy to zadanie realizowane w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Program ten stanowi część Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-23 (z perspektywą do 2025). Obecnie w Programie Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na terenie Warmii i Mazur na lata 2016 -2023 zatwierdzone do realizacji są 53 zadania o łącznej wartości 822 mln zł.

 

Do tej pory zrealizowano już 13 zadań  o wartości 24,1 mln zł, co stanowi 24,5% ogółu zadań z PLMN. Są to m.in. ronda w Węgorzewie, Rozogach, Lidzbarku Warmińskim, chodniki w Miłogórzu, Stradomnie, Wyszowatych, dwa mosty w Sedrankach. W budowie jest obecnie, łącznie z inwestycją, na którą właśnie podpisano umowę, 9 zadań o wartości  99 mln zł stanowiących 17 % ogółu zadań z PLMN. Wśród nich znajdują się budowa rond w Giżycku, Szczytnie i Lidzbarku Warmińskim, mostu w Starych Jabłonkach i zatok autobusowych w Łojdach, Markinach, Wozławkach, Mozgowie i Podlejkach. Kolejne dwa zadania o łącznej wartości 6 mln zł znajdują się na etapie przetargu, natomiast na różnych etapach fazy przygotowawczej jest w tej chwili 29 zadań o łącznej wartości 693 mln zł.

 

Dobór zadań do Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych nastąpił poprzez wybranie z planów GDDKiA tych inwestycji, dla których zostały określone najwyższe klasy ryzyka. Realizacja Programu w wymiarze wieloletnim pozwoli na zmniejszenie liczby odcinków niebezpiecznych i wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego (redukcja liczby wypadków i ich ofiar). Lista tych zadań będzie każdego roku aktualizowana.