Budowa dwujezdniowej drogi DK47 na odcinku Rdzawka – Nowy Targ
W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga klasy GP, o długości 16,136 km, szerokości jezdni 2x3,50m z czterema węzłami drogowymi : Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe oraz 22 obiektami inżynierskimi (mosty, wiadukty, estakady). Wybudowane zostaną drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, kanalizacja i odwodnienie, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt) oraz przebudowana infrastruktura techniczna.Prace przygotowawcze prowadzone były w latach 2008 – 2015. Dla inwestycji wydana została decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, która jest ważna i prawomocna. 26 czerwca 2017 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał aneks do programu inwestycyjnego tej drogi, co umożliwiło ogłoszenie przetargu.

O 90 mln zł w stosunku do wcześniej przyjętych kosztów zwiększył się budżet inwestycji, aby można było dokonać wyboru wykonawcy i podpisać umowę. Aneks do Programu Inwestycji dla budowy dwujezdniowej DK47 Rabka Zdrój – Zakopane na odc. Rdzawka – Nowy Targ podpisany został 29.08.2018r, co umożliwiło dokonanie wyboru wykonawcy drogi w trybie projektuj i buduj. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy INTERCOR 31 sierpnia 2018 r.

Najniższą cenę w przetargu zaproponowała firma STECOL, która mieściła się w pierwotnym limicie zadania. Została ona jednak odrzucona po zakończeniu postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) w dniu 07.08.2018r, z powodu niezgodności treści oferty ze Specyfikacjami Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W związku z tym 31.08.2018r. jako najkorzystniejszą wybrano drugą w rankingu ofertę firmy INTERCOR, która określiła koszt inwestycji na 880 100 611,23 zł. Od daty wyboru przez 10 dni mogą wpływać ewentualne odwołania innych wykonawców. Jeśli nie wpłynie żadne odwołanie i firma INTERCOR wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto, można będzie w połowie wrześnie br. podpisać umowę. Ponieważ zadanie finansowane jest w całości ze środków budżetowych nie ma wymogu przeprowadzania kontroli uprzedniej po wyborze oferty.

Na fazę projektowania wraz z uzyskaniem decyzji ZRID przewiduje się 23 miesiące, a na fazę realizacji robót 26 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych tj. od 01 grudnia do 31 marca). Jeśli umowa zostanie podpisana w połowie września 2018 r. to roboty można będzie rozpocząć w 08.2020r., a zakończyć w 10.2023r.