Budowa drogi S10 na odcinku Piła - Wyrzysk


Opracowania projektowe dla budowy drogi ekspresowej S10

na odcinku Piła - Wyrzysk”

 

Oddział: GDDKiA w Poznaniu

Długość – ok. 31 km

Obecny etap – proces przygotowawczy - prace projektowe (studialne)

Wartość inwestycji – szacunkowy łączny koszt inwestycji 1 200 000 tys. zł.

 

 1. Etap w realizacji:
 • 07.09.2018r. – GDDKiA O/PO podpisała Umowę z AECOM Polska Sp. z.o.o. na wykonanie opracowań projektowych dla drogi ekspresowej S10 dla odcinka Piła - Wyrzysk. Zakres umowy obejmuje: Studium Korytarzowe (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ), Materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, Koncepcja Programowa (KP);
 • II kw.2019r. – zakończenie etapu SK - rekomendacja korytarzy do STEŚ na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych dla SK;             
 • III kw. 2019r. – odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami (etap STEŚ)  ;
 • III kw. 2020r. - wybór wariantu preferowanego do DŚU - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI na etapie STEŚ;
 • II kw. 2021r. – przewidywany termin uzyskania DŚU (wybór wariantu do realizacji);
 • II kw. 2022r. - zakończenie etapu KP - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI;

 

 1. Opis inwestycji:
 1. Przebieg drogi:

 

Budowa drogi ekspresowej S10 na odcinku Piła (węzeł "Piła Wschód") - Wyrzysk stanowi kontynuację zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa drogi S10 od A6 (Szczecin) – Piła – Bydgoszcz – Toruń – Płońsk (S7), na odcinku Piła (węzeł "Piła Wschód") – Wyrzysk”, która to inwestycja umożliwia dogodne połączenie na trasie między Szczecinem - Wałczem - Piłą - Bydgoszczą - Płońskiem a Warszawą.  Planowana inwestycja drogowa ma na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu na drodze, usprawnienie ruch tranzytowy i turystyczny, a także stworzyć podstawy rozwoju regionu położonego w sąsiedztwie projektowanego odcinka drogi S10.

Odcinek drogi S10 o długości ok. 31 km rozpoczyna się w węźle „Piła Wschód" (ok. km 183+230 istniejącej drogi krajowej nr 10) projektowanego w ramach zadania „Budowa drogi ekspresowej S10/S11 odcinek Piła-Ujście”, następnie omija miejscowości Śmiłowo, Grabówno, Okaliniec, Pobórka Mała, Pobórka Wielka, Nieżychowo i Kosztowo i w końcowym kilometrażu zostaje włącza się do zrealizowanej obwodnicy Wyrzyska w ciągu drogi S10. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim na terenie gmin: Piła, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Białośliwie i Wyrzysk.

 

 

GDDKiA

 

 

 

 1. Podstawowe parametry techniczne:
 • klasa S, przekrój dwujezdniowy, pasy ruchu, 2x2
 • Vp = 100 km/h
 • konstrukcja nawierzchni na obciążenie 11,5 tony/oś,
 • skrajnia pionowa 5,0m,
 • obiekty inżynierskie klasy  A +STANAG 2021 klasy 150
 • przekrój normalny:

•   pobocza 2 x min 1,25 m

•   pas awaryjny 2 x 2,50 m

•   pasy ruchu 2 x 3,50 m

•   pas dzielący: opaska wewnętrzna 2 x 0,5 m, część gruntowa min. 4,0 m

 

 1. Zakres inwestycji:

W ramach inwestycji przewiduje się:

 

 • budowę nowego odcinka drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu;
 • budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych węzłów drogowych;
 • budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych przejazdów dla dróg poprzecznych przecinających drogę ekspresową;
 • budowę dróg dojazdowych zapewniających dojazd do pól, lasów i posesji;
 • budowę obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt);
 • budowę przepustów;
 • budowę kanalizacji deszczowej;
 • budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany dźwiękochłonne, zieleń ochronna, separatory);
 • budowę oświetlenia węzłów;
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, ogrodzenia, oznakowanie);
 • przebudowę istniejących urządzeń: energetycznych, telekomunikacyjnych, melioracyjnych, sieci gazowej i instalacji sanitarnych;
 • budowę kanałów technologicznych zgodnie z wymogami Ustawy o drogach publicznych art. 39 ust 6;
 • ustalenie lokalizacji miejsc obsługi podróżnych;

 

 1. Obiekty inżynierskie:

W ramach aktualnego etapu prac projektowych (Studium Korytarzowe) przewiduje się budowę wiaduktów i mostów drogowych w ciągu drogi ekspresowej (nad liniami kolejowymi, rzekami, drogami i innymi przeszkodami) oraz budowę wiaduktów drogowych nad drogą ekspresową w ciągu dróg publicznych krzyżujących się z planowaną inwestycją. Na kolejnym etapie (STEŚ) zostaną opracowane ogólne założenia projektowe dla obiektów inżynierskich, zostanie również przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza w oparciu o która zostaną zaprojektowane przejścia dla zwierząt.

 

 1. Węzły drogowe i Miejsca Obsługi Podróżnych.

Na etapie SK założono wstępną lokalizację Miejsc Obsługi Podróżnych oraz węzłów drogowych. Dokładna analiza w tym zakresie zostanie przeprowadzona na etapie STEŚ.