Zimowe utrzymanie dróg

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utrzymuje ok. 19 000 km dróg krajowych (z wyjątkiem odcinków tych dróg przebiegających przez miasta na prawach powiatu). Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg (zud) w szczególności odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej prowadzi 16 oddziałów GDDKiA. • Działaniami na drogach kierują 104 Rejony, 283 Obwody Drogowe, do zadań których należy m.in. skompletowanie sprzętu do zimowego utrzymania dróg, zgromadzenie materiałów do zwalczania śliskości zimowej w tym chlorku sodu
  i materiałów uszorstniających, niezbędnych do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg.
 • GDDKiA dysponuje 286 magazynami soli o łącznej pojemności ok. 430 tys. ton.
 • Wzdłuż dróg krajowych zostanie ustawionych ok. 1 500,0km zasłon przeciwśnieżnych.
 • Roboty związane z odśnieżaniem i likwidacją śliskości wykonywane są, co do zasady przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargów, z którymi oddziały GDDKiA zawarły umowy na utrzymanie całej sieci.
 • Do akcji zimowego utrzymania dróg krajowych w całym kraju przygotowanych
  jest ok. 2 300 pojazdów.

Materiały do z.u.d.

W sezonie zimowym 2018/2019 planowane zużycie wyniesie około:

 • 474,0 tys. ton soli drogowej,
 •    3,7 tys. ton chlorku wapnia,
 •   71,0 tys. ton materiałów uszorstniających

Standardy utrzymania dróg krajowych

W sezonie 2018/2019 zostały ustalone następujące standardy zimowego utrzymania dróg krajowych:

 • w standardzie I - około        4,5 tys. km
 • w standardzie II - około     11,0 tys. km
 • w standardzie III - około     1,8 tys. km
 • w standardzie V – około       1,6 tys. km

GDDKiA 

Plan zimowego utrzymania zakłada objęcie jednolitymi standardami zimowego utrzymania całych ciągów drogowych oraz utrzymanie tych standardów w czasie trwania całego sezonu zimowego. W przypadkach długotrwałego występowania skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych, w szczególności zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne, niweczące efekty odśnieżania dróg, osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być trudne więc mogą zdarzyć się odstępstwa od przyjętych standardów zud.

 

Informacje o warunkach ruchu po drogach krajowych

W Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jak i we wszystkich jej Oddziałach funkcjonują Punkty Informacji Drogowej (PID), których zadaniem jest zbieranie z jednostek GDDKiA danych o warunkach ruchu na drogach krajowych i ich przekazywanie użytkownikom dróg oraz środkom masowego przekazu. Powyższe informacje umieszczane są na stronie internetowej GDDKiA. Punkt Informacji Drogowej działa całą dobę pod numerem telefonu 19111.

 

GDDKiA korzysta z dostępnych prognoz pogody, dzięki którym otrzymuje informacje o aktualnym stanie pogody, jak również ostrzeżenia o ewentualnych zjawiskach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dla potrzeb operacyjnych przy drogach krajowych zainstalowano ok. 1 000 kamer oraz ok. 500 stacji meteorologicznych. Z urządzeń tych otrzymywane są następujące dane:

 • podgląd na drogi krajowe;
 • pomiar temperatury i wilgotności powietrza;
 • pomiar temperatury nawierzchni;
 • pomiar siły i kierunku wiatru.