Zarządzanie ruchem - projekty organizacji ruchu


Zarządzanie ruchem - projekty organizacji ruchu.

I. Podstawa prawna
Podstawą prawną związaną z zarządzaniem ruchem jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem zamieszczone w Dz.U nr 177 poz.1729 z 2003 r., a także ustawa z dnia 20 czerwca 1997r „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2005r, Nr 108, poz. 908, z późn. zmianami).

Podstawą do wprowadzenia organizacji ruchu na nowo wybudowanej drodze lub jej zmiany na drodze istniejącej jest jej zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem.
Zatwierdzona stała organizacja ruchu, związana z budową lub przebudową drogi albo z budową dojazdu do obiektu przy drodze, stanowi integralna część dokumentacji budowy.

Organizacja ruchu zatwierdzana jest na podstawie przedłożonego projektu organizacji ruchu.


II. Złożenie wniosku
Projekt organizacji ruchu należy złożyć na minimum 2 tygodnie przed planowaną zmianą organizacji ruchu (ma to szczególne znaczenie dla koordynacji zadań oraz dla tych projektów, które wymagają ograniczenia skrajni drogi ze względu na planowane przejazdy nienormatywne, itp).
Każdy z projektów organizacji ruchu należy składać w co najmniej trzech egzemplarzach (jeden egzemplarz projektu przekazywany jest do właściwego Rejonu jako zarządu drogi, jeden pozostaje w siedzibie GDDKiA).

Składany projekt powinien zawierać:

1. Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy.
2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 zawierający:
a) lokalizacje istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
b) dla stałych organizacji ruchu - parametry geometrii drogi.
3. Program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną.
4. Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy.
5. Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót; w opisie należy przedstawić m.in. istniejące limity prędkości oraz informacje, czy obszar robót jest objęty znakiem obszaru zabudowanego.
6. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze.
7. Nazwisko i podpis projektanta.
8. Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być bezwzględnie dołączone opinie:
a) zarządu drogi jeśli nie jest on jednostką składającą projekt
b) organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem - w przypadku projektu zawierającego takie skrzyżowania.
Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie opiniuje projekt w ramach posiedzeń Komisji – Zespołu Opiniowania Projektów Organizacji Ruchu w siedzibie tut. Oddziału.
9. Organ zarządzający ruchem może zażądać dołączenia do projektu (szczególnie w przypadku budowy lub przebudowy drogi albo dojazdu do obiektu przy drodze):
- profilu podłużnego
- przekroju poprzecznego
- danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej
- innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu.

W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, organ zarządzający ruchem może dopuścić wprowadzanie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego zawierającego:
- opis techniczny zawierający charakterystykę robót,
- powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających i wykonujących roboty lub czynności na drodze


III. Miejsce złożenia dokumentów:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21, 20-075 LUBLIN, fax. (081) 532-44-67.

Dodatkowe, szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem GDDKiA Oddział w Lublinie
tel. (081) 534-92-37, (081) 532-36-18 lub (081) 534-01-66.


IV. Informacje dodatkowe
Organ zarządzający ruchem określa termin, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu.

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
W przypadku szybko postępujących robót związanych z utrzymaniem drogi, jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o planowanym rozpoczęciu prac, podając datę, czas i miejsce ich wykonywania, co najmniej na 24 godziny przed ich rozpoczęciem. Organizacja ruchu może być wprowadzona pod warunkiem braku sprzeciwu ze strony organu zarządzającego ruchem

W przypadku braku zawiadomienia i wprowadzenia organizacji ruchu w terminie określonym w zatwierdzeniu, organizacja ruchu traci ważność.

Organ zarządzający ruchem odrzuca projekt organizacji ruchu w przypadku stwierdzenia:
1) że projektowana organizacja ruchu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego;
2) niezgodności projektu z przepisami dotyczącymi warunków umieszczania na drogach znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
Odrzucenie projektu organizacji ruchu może również nastąpić w przypadku:
1) niezgodności projektowanej organizacji ruchu z założeniami polityki transportowej lub potrzebami społeczności lokalnej;
2) nieefektywności projektowanej organizacji ruchu