DK31 Obwodnica Kostrzyna nad Odrą


oddział: Zielona Góra

długość: 9,18 km

obecny etap – w przygotowaniu

 

1. etap w realizacji:

31.10.2018 - podpisano umowę z firmą Multiconsult Polska Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Kostrzyna nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31.

III kw. 2021 - planowany termin przekazania etapu STEŚ-R

 

II. Opis inwestycji:

1. Przebieg drogi:

Obwodnica miasta Kostrzyn nad Odrą przebiegać będzie po nowym śladzie drogi krajowej nr 31, po północnej stronie miasta. Inwestycja swoim zakresem obejmie przebudowę istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, zabezpieczenie terenów rolnych i leśnych oraz ochronę dóbr kultury. Zgodnie z podjętą uchwałą KOPI do dalszych prac projektowych zostanie przyjęty przebieg trasy w wariancie 1. Początek projektowanej obwodnicy będzie na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 31 natomiast koniec na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 22 i 31.

 

2. Podstawowe parametry techniczne

 • klasa techniczna drogi – GP,
 • prędkość projektowa – 80 km/h,
 • prędkość miarodajna – 100 km/h,
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m,
 • szerokość poboczy gruntowych - min. 1,5 m,
 • obciążenie – 115 kN/oś.

3. Zakres inwestycji

 • zapewnienie sprawnego systemu odwodnienia projektowanego układu komunikacyjnego,
 • budowa urządzeń ochrony środowiska,
 • budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • ewentualna budowa oświetlenia drogowego,
 • przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej,
 • zapewnienie pełnej obsługi komunikacyjnej terenów przyległych do projektowanej drogi, w zależności od potrzeb przewidzieć remont lub przebudowę istniejących dróg dojazdowych lub budowę dróg zbiorczych,
 • rozwiązanie powiązań komunikacji publicznej,
 • ewentualne zabezpieczenia przeciwhałasowe oraz inne niezbędne urządzenia ochrony środowiska,
 • wariantowanie przebiegu drogi,
 • wstępny projekt organizacji ruchu.

4. Wariantowanie przebiegu drogi

 

GDDKiA 

 

5. Obiekty inżynierskie

 • w opracowaniu

6. Węzły

 • brak

III. Ochrona środowiska

 • w opracowaniu